herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2015
Burmistrza Morynia
z dnia 26 października 2015r.

w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz  w związku  z § 27 ust. 1 Uchwały Rady  Miejskiej  w Moryniu Nr XXXI/231/2014 z dnia 15 maja  2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Moryń  zarządzam, co następuje:

 •   §1. Przeprowadzić  powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Moryń, w terminie od  01 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
 •  
 •   §2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w brzmieniu o systemie oświaty, placówki kulturalne.
 •  
 •   §3. Wszyscy objęci akcją  deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.
 •  
 •   §4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożona trutką.
 •  
 •   §5. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki mieniem i ochrony środowiska.
 •  
 •   §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz umieszczenie na www.moryn.pl  i www.bip.moryn.pl.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-10-2015 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2015 14:51