herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020"

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”

Organizacje pozarządowe i samorząd gminny działają na rzecz wspólnoty samorządowej, zaspokajają potrzeby mieszkańców, tworzą i realizują rozwiązania zmierzające do poprawy jakości życia na terenie gminy.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący - Rada Miejska, uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 jest więc obligatoryjnym dokumentem, stanowiącym formalne ramy dla partnerskiej współpracy organów administracji samorządowej z sektorem pozarządowym. Jest także podstawowym dokumentem regulującym tę współpracę na poziomie lokalnym. Program określa w szczególności zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz sposób ich realizacji.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.): organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. Rada Miejska uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, program współpracy.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Morynia z dnia 01.10.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020. Celem konsultacji było wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby możliwości i potrzeby sektora społecznego – adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych samorządu gminnego. Przeprowadzone konsultacje umożliwiały zapoznanie się z projektem programu i wyrażanie przez organizacje pozarządowe swoich opinii, uwag, składanie wniosków i postulatów na każdym etapie jego tworzenia.

Prace nad opracowaniem projektu programu rozpoczęły się w październiku 2015 r. Burmistrz Morynia skierował do organizacji pozarządowych oraz do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy zaproszenie do współtworzenia projektu programu na lata 2016-2020. Zaproszenie zostało przesłane do organizacji pocztą elektroniczną lub tradycyjną, projekt Programu wywieszono również na tablicy ogłoszeń Urzędu. Intencją urzędu było włączenie sektora społecznego w proces tworzenia programu.

Podstawowym założeniem w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu było oparcie się na „Programie współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015”. W terminie do 20 października można było zgłaszać uwagi, wnioski, sugestie, propozycje itp. poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej – pocztą tradycyjną, elektroniczną, na wskazany adres, lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Moryniu, pok. Nr 8.

Celem konsultacji było przygotowanie projektu programu, uwzględniającego potrzeby i wnioski strony społecznej, z poszanowaniem zasad: pomocniczości i dialogu społecznego. Niestety, do współtworzenia projektu Programu nie włączyły się żadne organizacje i inne uprawnione podmioty.

Dlatego też Program współpracy na lata 2016-2020 powstał na bazie programu współpracy na lata 2011-2015 oraz w oparciu o doświadczenia jego realizacji w latach poprzednich.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-10-2015 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Borysewicz 29-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2015 13:14