herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 13 listopada 2015 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 13 listopada 2015 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 13 listopada 2015 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • informacja dotycząca interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
  • b) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • c) w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  • d) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,
  • e) w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej,
  • f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015,
  • g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2016 rok,
  • h) w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do realizacji projektu pozakonkursowego Działanie 7.1- program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczną- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
  • i) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użyczenie (Bielin 31/5),
  • j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 184/12 obr. Bielin),
  • k) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości ( dz. 350 obr.3 m. Moryń),
  • l) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz. 462/1 obr.2 m. Moryń),
  • ł) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór Gm. Moryń,
  • m) w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz poniżej w materiałach do pobrania.
 7. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy w 2016 roku i o opinii prezesa sądu rejonowego dotyczącego potrzeb sąduw zakresie wykonywania pracy przez skazanych na terenie gminy Moryń w roku 2016.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady i Burmistrza dotyczące oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do Pobrania:

 1. Materiały sesyjne - projekty uchwał: » Pobierz [*.PDF]

 2. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MORYŃ
  NA LATA 2014 - 2029 » Pobierz [*.PDF]

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-11-2015 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 03-11-2015 12:20