herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

ZARZĄDZENIE NR 107/2015
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 421/5 o pow. 0,9392ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr 39347, stanowiącą nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Działka ma regularny kształt ( prostokąt). Dojazd do działki dobry - drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa- 0,0654 ha; RIVa-0,0805ha; RV- 0,7933 ha.

Informacja o przeznaczeniu -  Dzierżawa  gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat . Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ,termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat - wysokość czynszu – 195,66 zł  rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz zawarty w 2015r. płatny w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny  do 31 marca  każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni .

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim  w  Moryniu, tablicy ogłoszeń w Moryniu, Plac Wolności 4, sołectwach, ogłoszenie w prasie, stronach  internetowych Urzędu.

    §3. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony przetarg.

    §4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od   25 listopada  2015 r. do  15 grudnia  2015 r.

    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-11-2015 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 24-11-2015 11:34