herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 114/2015 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 114 /2015

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 30  listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2015 r.  poz. 1515 ), art. 35 ust.1  ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 443/1 o pow. 0,1800 ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń , stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y 00041558/1, stanowiącą nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Stworzone są warunki podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej. Posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej częściowo-utwardzonej. Przez działkę wzdłuż części frontowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją Nr IPB.7331-40/08 z dnia 23 grudnia  2008r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cena nieruchomości – 43.290,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży- sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  -  do 11  stycznia  2016r.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w  Moryniu, przy Placu Wolności 4 w Moryniu, tablicach sołectw, ogłoszenie w prasie , stronach  internetowych Urzędu.

   §3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

   §4. Termin wywieszenia wykazu: od 01 grudnia 2015 r. do  21 grudnia 2015r.

   §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Buemistrz Moryni

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-12-2015 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2015 08:47