herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki niezabudowanej nr 421/5 o pow. 0,9392 ha

Moryń, dnia 16 grudnia 2015 r.

GMOŚ.6845.32. 2015

OGŁOSZENIE

Ogłaszam I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki niezabudowanej nr 421/5 o pow. 0,9392 ha, położonej w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej 39347, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako: RIVa-0,0654 ha; RVIb- 0,0805ha, RV-0,7933ha. Działka ma regularny kształt ( prostokąt). Dojazd do działki dobry - drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości – dzierżawa gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat . Zastrzega się, że nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu. Nawozy naturalne stosowane na ww. działce powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu - 07.01. 2016r. o godz. 10 00 , przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Wysokość wadium - 100,00 zł, płatne w terminie do 05 stycznia 2016r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego . W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu

jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Minimalne postąpienie- 10,00 zł

Zmiana wysokości czynszu- nie częściej niż raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług za rok poprzedni, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Ponadto Dzierżawca na własny koszt może dokonać geodezyjnego wznowienia granic wydzierżawionej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z uprawą działki.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych Gminy Moryń oraz tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie gminy.

Zobacz na mapie

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-12-2015 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-12-2015 10:53