herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 64/2 o pow. 0,39 ha

Moryń, dnia 12 stycznia  2016  r.

GMOŚ.6840.9.2015

OGŁOSZENIE

Ogłaszam I ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż  działki nr 64/2 o pow. 0,39 ha, położonej w obrębie Klępicz,  stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej SZ1Y 00051939/9, stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki – w formie trapezu Dojazd do działki drogą gruntową. Wg ewidencji gruntów jest to nieruchomość rolna -RIIIb. Lokalizacja działki zadowalająca.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza -  5.840,00 zł  ( słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści  złotych).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu - 18.02. 2016r. o godz. 1000 , przetarg  ustny  nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku  przetargów nieograniczonych- nie dotyczy.

Wysokość wadium - 584,00 zł, płatne w terminie do 15 lutego 2016 r.  w Banku  Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Minimalne postąpienie- 60,00 zł

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-01-2016 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 15:12