herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

X rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz

Moryń, dnia  12.01. 2016 r.

GMOŚ.6840.7.1.2012/2016

OGŁOSZENIE

Ogłaszam X rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr  SZ1Y/00041095/7, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Kształt działki regularny. Działka posiada  dostęp do drogi publicznej asfaltowej.  Lokalizacja działki dobra.  Posiada możliwość uzbrojenia w  wodę, energię elektryczną i wyposażenia w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy znak: GP.6730-44-2011 z dnia 20.01.2012r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży- sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza do  rokowań -32.520,32 zł

Do ceny osiągniętej w rokowaniach doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat.

Obciążenia i zobowiązania- nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Daty poprzednich przetargów i rokowań: - I przetarg - 28.10.2013 r., II przetarg - 10.12.2013r.,  III przetarg - 27 .01.2014 r., IV przetarg - 27.03.2014r.,   I   rokowania - 27.05.2014 r.,  II rokowania - 03.07.2014 r., III-rokowania -11.08.2014 r.,  IV rokowania - 12.11.2014r., V rokowania - 07.01.2015r., VI rokowania -31.03.2015r., VII rokowania – 02.06.2015r., VIII rokowania- 04.09.2015mr.IX- 17.11.2015 r.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań15 lutego 2016r. godz. 1030, w Urzędzie miejskim w Moryniu,                  pokój nr 11.  

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki  w wysokości-  3.253,00 zł  na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 12.02.2016 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona  w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość.  W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty,  które do dnia  12.02. 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach  z napisem „X Rokowania -  działka nr 27/1, obręb Klępicz” .

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  5. Proponowany  sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 12.02.2016 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca wyłoniony w rokowaniach. .

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań  uczestnik rokowań  może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku rokowań .

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E. Grygorcewicz - pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54, fax. 91 466 79 51. Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl, bip.moryn.pl oraz tablicach ogłoszeń .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-01-2016 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2016 15:17