herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha

Moryń, dnia 11 marca 2016 r.

GMOŚ.6840.7.2015/2016    

OGŁOSZENIE

Ogłaszam II ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej  Nr SZ1Y/00046492/5, stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją Nr IPB.7331-38/11  z dnia 01 lutego 2011r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza -  38.790,00 zł  ( słownie:  trzydzieści osiem tysięcy  siedemset dziewięćdziesiąt złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat ( obecnie 23%).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu - 14.04. 2016r. o godz. 1030, przetarg  ustny  nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku  przetargów nieograniczonych- 18.02.2016 r.

Wysokość wadium  - 1.940,00 zł, płatne w terminie do  11 kwietnia  2016r.  w Banku  Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Minimalne postąpienie- 390,00 zł

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 11-03-2016 19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 11-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2016 19:23