herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 24/2 obręb Młynary

Moryń, dnia 15 kwietnia 2016 r.

GMOŚ.6845.9. 2014/2016   

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza  I ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości: - nr 24/2 o pow. 1,0538 ha, położona w obrębie Młynary.
 2. Nr Księgi Wieczystej: - SZ1Y/00057151/3.
 3. Opis nieruchomości: - Działka niezabudowana, zapisana w ewidencji gruntów jako droga niepubliczna. Jest to droga gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „dr”. Odległość drogi gruntowej do zabudowy siedliskowej daleka ok. 1600m. Porośnięta w części drzewami i krzewami. Przylega do pól uprawnych. Droga  wchodzi w skład obszaru Natura 2000 pn. „Ostoja Cedyńska”.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób ich zagospodarowania. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.                                                   
 5. cena nieruchomości: 30.700,00 zł.
 6. Cena wywoławcza działki: 42.000,00 zł.
 7. Wysokość wadium: 2.100,00 zł, płatne w terminie do 16 maja 2016 r. w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku  uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem   negatywnym -  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.
 9. Minimalne postąpienie- 420,00 zł.
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność.
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń.
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań.
 13. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy.
 14. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 19 maja   2016 r. o godz. 1000 I przetarg ustny nieograniczony,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny  koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. +48 (91) 466 79 54 fax. +48 (91) 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-04-2016 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 15-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2016 13:16