herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń,

Moryń, 25 kwietnia 2016 r.

GMOŚ.6840.6.2015/2016    

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 30 maja 2016 r. III ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW 41558
 2. Opis nieruchomości - działka niezabudowana. Kształt  regularny. Stworzone są warunki podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej. Posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej częściowo utwardzonej. Przez działkę wzdłuż części frontowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr IPB.7331-40/08 z dnia 23.12.2008r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 4. Cena wywoławcza -    43.700,00 zł  plus podatek VAT (23%)
 5. Wysokość wadium –  2.200,00 zł, w pieniądzu, płatne w terminie do 25 maja 2016 r. płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr  91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem  negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 
 6. Minimalne postąpienie – 440,00 zł
 7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 8. Obciążenia nieruchomości – przez działkę   przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
 9. Zobowiązania - brak
 10. Terminy niedoszłych do skutku ustnych przetargów nieograniczonych: I-16.II.2016 r., II - 14.04.2016 r.
 11. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – III przetarg ustny nieograniczony – 30 maja 2016 r. o godz. 1130, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Ponadto nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu Elżbieta Grygorcewicz, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax.91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl,  bip.moryn.pl, infobublikator.pl oraz tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Moryń.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-04-2016 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 25-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2016 10:28