herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Moryń, dnia  16 czerwca 2016 r.

GMOŚ.6840.3.2016 r.

Burmistrz Morynia

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, którego celem jest poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość – wpisana jest w księdze wieczystej KW Nr  SZ1Y/00025837/3, prowadzonej przez Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka niezabudowana nr 189  o pow. 421m², położona w obrębie 3 miasta Moryń,

Do działki brak drogi dojazdowej. Posiada możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, w wodę i kanalizację ściekową. Pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Nie została też

wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako Bp.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 189.

  • Cena wywoławcza – 10.985 ,00 zł brutto.
  • Wadium  wniesione w pieniądzu  w wysokości – 550,00 zł
  • Minimalne postąpienie – nie mniejsze niż - 110,00
  •  Nieruchomość wolna od  zobowiązań
  • Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 08 maja 2017 r.
  • Sprzedaż na własność
  • Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się  21 lipca  2012 r. o godz. 1045

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest;

1.  wpłacenie wadium, w pieniądzu w Banku Spółdzielczym w Moryniu  na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu 91937010460300064820030003  - nie później niż do dnia  18 lipca 2016r.,

2. posiadanie tytułu własności na nieruchomość przylegającą do działki nr 189 (odpis z KW  lub wypis z rejestru gruntów, prawomocne postanowienie Sądu).

Osoby chcące uczestniczyć w przetargu winny złożyć podanie o przystąpieniu do przetargu wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 w terminie do dnia 18 lipca 2016r.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 19 lipca 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi. Koszty notarialne i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Nabywca na własny koszt dokona wznowienia granic geodezyjnych w/w nieruchomości.

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach  internetowych www.moryn.pl,   bip moryn.pl , stronie internetowej infopublikator.pl. oraz

tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, tablicy ogłoszeń w Moryniu, Plac Wolności 4,

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej bip moryn.pl

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Elżbieta Grygorcewicz – pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu tel. 91 466 79 54, pokój nr 2.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-06-2016 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 16-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2016 12:15