herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

II rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Moryń, dnia 17 czerwca 2016 r.

GMOŚ.6840.7.2015/2016

OGŁOSZENIE

Ogłaszam II rokowania na sprzedaż  działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00046492/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Kształt działki regularny. Posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją Nr IPB.7331-38/11 z dnia 01 lutego 2011 r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza do rokowań - 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w rokowaniach  zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat (obecnie 23%).

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce rokowań - 21.07.2016 r. o godz. 1130,  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów nieograniczonych i rokowań - 18.02.2016 r., 14.04.2016 r.,

I rokowania - 30.05.2016 r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości - 1750,00 zł  na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 18.07.2016 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 18 07.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach  z napisem „II Rokowania - działka nr 96/2, obręb Stare Objezierze”.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 18.07.2016 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik  może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51.  

Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl, infobublikator.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-06-2016 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 18-07-2016 10:58