herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe,
  6. wiedza z zakresu przepisów samorządowych - ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych,
  7. przynajmniej  roczne  doświadczenie  zawodowe,
  8. umiejętności z zakresu promocji, marketingu, public relations,
  9. umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne,
  10. zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność i kreatywność,
  11. biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów Word i Excel, OpenOffice, LibreOffice, programu graficznego),
  12. obsługa urządzeń biurowych.
  13. znajomość unijnych programów pomocowych oraz umiejętność sporządzania wniosków  o dofinansowanie w ramach tych programów,
  14. umiejętność fotografowania,
  15. prawo jazdy kategorii B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowana znajomość w mowie i piśmie języka niemieckiego,
  2. wysoka dyspozycyjność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Promocja gminy, w szczególności poprzez:
   • zbieranie materiałów ich opracowywanie oraz publikacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych,
   • kreowanie wizerunku gminy oraz jej promocja na zewnątrz,
   • uczestnictwo w targach i wystawach,
   • przygotowywanie informacji dotyczących oferty gospodarczej i turystycznej Gminy,
   • udostępnianie materiałów informacyjnych o gminie,
   • współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu podejmowania działań promujących miasto,
   • współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami mieszkańców,
   • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie koordynowania imprez;
  • zarządzanie projektami UE:
   • prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań własnych gminy oraz na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa,
   • przygotowywanie projektów i wniosków o ich dofinansowanie,
   • realizacja i rozliczanie projektów,
   • prowadzenie dokumentacji związanej z projektami,
   • współpraca ze stanowiskiem do spraw zarządzania projektami i zamówień publicznych oraz innymi referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowania projektów pomocowych,
   • koordynacja partnerskich projektów międzynarodowych w ramach współpracy transgranicznej;
  • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  • udział w przygotowaniu dokumentów strategicznych i analiz,
  • monitoring trwałości projektów realizowanych przez Gminę Moryń,
  • współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi w celu konsultowania pożądanych kierunków rozwoju Gminy oraz metod i sposobu ich realizacji,
  • podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia,
  • gromadzenie i udostępnianie zasobów informacyjnych dla potrzeb rozwoju gospodarczego.
 4. Warunki pracy na stanowisku ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu:
  • Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami, w tym z partnerami zagranicznymi, przedsiębiorcami, beneficjentami. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z innymi osobami. 
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  posiadanie prawa jazdy,
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego ( nie dotyczy obywateli polskich), 
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  9. oświadczenie o  treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz.U. z 2014 r. poz.1182). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202.)”.
  10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. godz. 1500.pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu  1 sierpnia 2016 r. o godz. 1000

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w na stronach bip.moryn.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 13.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.moryn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-07-2016 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 12-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-07-2016 09:31