herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. księgowości podatkowej  w Urzędzie Miejskim w Moryniu

ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  5. wykształcenie średnie( preferowane wyższe) o profilu ekonomicznym,
  6. przynajmniej  roczne  doświadczenie  zawodowe  w jednostkach sektora finansów publicznych lub w księgowości,
  7. znajomość przepisów o rachunkowości budżetowej, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz bieżące śledzenie zmian w tym zakresie,
  8. umiejętność dekretowania, księgowania i rozliczania dokumentów finansowo-księgowych w zakresie dochodów podatkowych i wydatków związanych z czynnościami egzekucyjnymi i prowadzonymi postępowaniami,
  9. umiejętność obsługi komputera pakietów biurowych, oraz oprogramowania finansowo - księgowego,
  10. umiejętność analizowania zdarzeń finansowych w odniesieniu do możliwych skutków w zakresie płynności finansowej, sprawozdawczości i polityki rachunkowości,
  11. predyspozycje osobowościowe: rzetelność, skrupulatność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność myślenia analitycznego.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. obsługa kserokopiarki, skanera, faxu.
  2. tworzenie zestawień obliczeń i prezentacji danych w arkuszach kalkulacyjnych. 
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie  komputerowej księgowości podatkowej w zakresie  podatku od nieruchomości  osób fizycznych miasta Moryń i osób prawnych.
  2. Przygotowywanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
  3. Przygotowywanie wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego osób prawnych.
  4. Terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz tytułów egzekucyjnych.
  5. Kompletowanie materiałów w sprawie ulg, umorzeń i przesunięć terminów płatności podatków.
  6. Dokonywanie rozliczeń z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności  podatkowych.
  7. Prowadzenie  ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
  8. Prowadzenie spraw: w trybie odwoławczym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, egzekucji komorniczej.
  9. Przygotowanie decyzji w I instancji w sprawach wymiaru i poboru podatków.
  10. Przygotowanie zaświadczeń majątkowych.
  11. Przeprowadzanie kontroli podatkowej podatników.
 4. Warunki pracy na stanowisku ds. księgowośći podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu:

Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych. Z pracą związane są wyjazdy służbowe w celu przeprowadzenia kontroli podatkowej podatników. Współpraca z innymi instytucjami. praca pod presją czasu, Praca wymaga dokładności, umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych, negocjacyjnych, perswazji, umiejętnego współdziałania z innymi osobami. 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego ( nie dotyczy obywateli polskich), 
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  9. oświadczenie o  treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   ( Dz.U. z 2014 r. poz.1182). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014 r.  poz. 1202.)”.
  10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. godz. 1500 pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej  w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.           

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu 17 listopada 2016 r.  o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w na stronach bip.moryn.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.moryn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                        Burmistrz Morynia

      Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-11-2016 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 03-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 03-11-2016 14:20