Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Część opisowa do budżetu gminy Moryń na 2003 rok

Część opisowa do budżetu gminy Moryń na 2003 rok

          Przy opracowaniu budżetu na 2003 rok przyjęto po stronie dochodów stawki podatków od nieruchomości i rolnego na poziomie roku 2002. Również ważnym powodem zmiany kwot planowanych wpływów z podatków przyjętych w projekcie a uchwalonych były zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu główną wskazówką była ich realizacja za trzy kwartały roku 2002 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku. Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów.

Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i w tej kwocie wprowadzona do budżetu.

Przyjęte plany w oświacie nie zabezpieczają potrzeb wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 51.000 zł., które stanowią 4% średniorocznej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli.

Kwota subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych ustalona została na podstawie bazy danych ewidencji podatkowej.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem.

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2002.

Ustalone rozchody budżetu gminy w wysokości 50.000 zł. to ostatnia rata kredytu zaciągniętego na budowę szkoły podstawowej w Moryniu z terminem spłaty do 30.06.2003r.

          Rozpoczęcie i zakończenie planowanej w 2003 roku budowy oczyszczalni ścieków w Bielinie będzie sfinansowane w części ze środków własnych pochodzących    z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w kwocie 300.000 zł., która w dalszych latach po spłacie 70% kwoty zostanie umorzona. Pozostała część kosztów budowy zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2002 budżet po stronie dochodów został zaplanowany ze wzrostem 0,5%. Wydatki natomiast zaplanowane zostały ze wzrostem 5,8% w stosunku do przewidywanej ich realizacji na koniec 2002 roku.

DOCHODY

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział   010 - wpływy z tyt. sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt       i kolczyków do ich znakowania                                      -   3.000 zł.

Dział   020 – dzierżawy obwodów łowieckich                                      -   3.500 zł.

Dział   700 – mienie gminne – dzierżawy i czynsze                     - 67.000 zł.

                  - sprzedaż nieruchomości – budynki                                  - 30.000 zł.

                                                           - grunty                                    -250.500 zł.

                  - wieczyste użytkowanie                                                     -   8.500 zł.

                  - wpływy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości                -   4.000 zł.

                  - odsetki od sprzedanych nieruchomości, których                                               zapłatę rozłożono na raty                                                 -   8.000 zł.

Dział   750 - rozdz. 75011 – dotacje na zadania z zakresu                                                   administracji rządowej realizowane przez gminę             - 53.000 zł.

                  - rozdz. 75020 – dotacja na zadania z zakresu                                                 właściwości powiatu realizowane przez gminę               -   2.100 zł.

                  - rozdz. 75023 – prowizje za sprzedane znaki skarbowe     -   1.100 zł.

Dział   751 – dotacja na prowadzenie i aktualiz. spisu wyborców         -      650 zł.

Dział   756 – rozdz. 75601 – podatek od działalności gospodarczej                                         opłacany w formie karty podatkowej                            - 10.000 zł.

-        rozdz. 75615 – wpływy podatków i opłat od osób prawnych:

-        podatku rolnego                                                                         -318.000zł.

-        wpływ zaległości z tyt. podatku rolnego                                     - 90.000 zł.

-        podatku od nieruchomości                                                         -548.500zł.

-        podatku leśnego                                                                         - 36.800 zł.

-        podatku od środków transportowych                                         -   7.000 zł.

-        odsetki od zaległości podatkowych                                            -   2.000 zł.

-        rozdz. 75616 – wpływy podatków i opłat od osób fizycznych:

-        podatek rolny                                                                             -270.000zł.

-        podatek od nieruchomości                                                         -321.800zł.

-        podatek leśny                                                                             -      300 zł.

-        podatek od posiadanych psów                                                   -   8.600 zł.

-        podatek od środków transportowych                                         - 13.000 zł.

-        podatek od spadków i darowizn                                                 -   5.000 zł.

-        od czynności cywilnoprawnych                                                 - 20.000 zł.

-        opłata targowa                                                                            -   5.000 zł.

-        opłata miejscowa                                                                        -   8.000 zł.

-        opłata administracyjna                                                                -   2.500 zł.

-        zaległości z pod. zniesionych                                                      -   1.000 zł.

-        odsetki od zaległości podatkowych                                            - 15.000 zł.  

-        rozdz. 75618 – wpływy z opłaty skarbowej                                - 20.000 zł.

-        opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych                                 - 50.000 zł.

-        rozdz. 75619 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej                          - 20.000 zł.

-        rozdz. 75621 – udział gminy w podatkach stanowiących                               dochód budżetu państwa                                                                  -514.000zł.

Dział   758 – subwencje:

-        rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.–2.169.920 zł.

-        rozdz. 75802 – część podst. subw. ogólnej dla gmin                   - 69.124 zł.

-        rozdz. 75805 – część rekompensująca:

1.     dochody utracone w związku z częściową                           likwidacją podatku od środków transportowych     -167.111zł.

2.     z tyt. ulg i zwolnień ustawowych                                 -100.000zł.

-        rozdz. 75814 – odsetki od środków zgromadzonych                                                         na rachunkach bankowych                                                   -      500 zł.

Dział   801 – rozdz. 80101 – wpływy z usług świadczonych przez                                      szkoły podstawowe /wynajem, odpłatności z tyt. kosztów                               przygotowania posiłków, sprzedaż ciepła/                            -116.600zł.

-   rozdz. 80195 – dotacja wojewody na odpisy                       zakładowego funduszu socjalnego dla nauczycieli                emerytów i rencistów                                                        - 11.000 zł.

Dział   853 – rozdz. 85313 – dotacja na składki zdrowotne                   - 28.000 zł.

-   rozdz. 85314 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze         -748.000zł.

-   rozdz. 85316 – dotacja na zasiłki rodzinne,                     pielęgnacyjne i wychowawcze                                            - 39.000 zł.

-   rozdz. 85319 – dotacja – ośrodek pomocy społecznej       - 99.000 zł.

-        odpłatności za usługi opiekuńcze            -   3.000 zł.

Dział   854 – rozdz. 85495 – dotacja wojewody na zakładowy                                     fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów                       i rencistów świetlic szkolnych                                         -      500 zł.

Dział   900 – rozdz. 90015 – dotacja na oświetlenie ulic i bieżącą                                         konserwację urządzeń świetlnych, dla których gmina                                       nie jest zarządcą                                                             - 47.000 zł.

                  - rozdz. 90095 – opłaty cmentarne                                      -   5.000 zł.

WYDATKI

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział   010 – rozdz. 01008 – wydatki na utrzymanie urządzeń                                   melioracji wodnej                                                            -   5.500 zł.

-   rozdz. 01030 – składki na Izby Rolnicze                           - 13.560 zł.

-   rozdz. 01095 – prowizje z tyt. sprzedaży świadectw                                m-ca poch. zwierząt i kolczyków                                -      740 zł.

Dział   600 – rozdz. 60016 – w tym: utrzymanie ulic w mieście             - 20.000 zł.

-             modernizacja gminnych dróg dojazdowych do pól                               oraz usuwanie zakrzaczeń                                               - 45.000 zł.

-             zadania inwestycyjne: budowa chodnika i drogi                                ul. Leśna – Owocowa                                                          - 25.000 zł.

Dział   630 – rozdz. 63003 – promocja gminy                                       - 35.000 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia                                   i Jeziora Morzycko                                                   -   3.000 zł.

-   rozdz. 63095 – utrzymanie plaży miejskiej                        -   8.300 zł.

Dział   700 – szacunki, wyceny mienia komunalnego, remonty                                     lokali gminnych                                                                     - 20.000 zł.

Dział   710 – rozdz. 71003 – plan zagospodarow. przestrzennego         - 30.000 zł.

-   rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne mienia gm.         - 10.000 zł.

Dział   750 – rozdz. 75011 – administracja – zadania zlecone                                             w tym: - dotacja wojewody                    - 53.000 zł.

                                                      - środki własne                              - 32.300 zł.

-   rozdz. 75020 – środki starostwa powiatowego                  -   2.100 zł.

-   rozdz. 75022 – Rada Miejska – diety, materiały biurowe,                     art. spożywcze, usługi telefoniczne, podróże służbowe,                          prasa, materiały szkoleniowe                                              - 44.200 zł.

-   rozdz. 75023 – administracja samorządowa – wynagrodzenia,                 utrzymanie budynku, materiały biurowe, usługi telefoniczne,                  podróże służbowe, druki, szkolenia, materiały do bieżących                      remontów, usługi prawne, udział w zakupie sprzętu związany                              z „Programem Rozwoju Instytucjonalnego”                        -899.800zł.

-   rozdz. 75047 – prowizje z tyt. inkasa podatków i opłat     - 17.500 zł.

-   rozdz. 75095 – składka na Stowarzyszenie „Pomerania” -   2.800 zł.

Dział   751 – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców           -      650 zł.

Dział   754 – rozdz. 75403 – dotacja dla Policji                                     -   2.000 zł.

-   rozdz. 75412 – utrzymanie straży pożarnych           - 95.700 zł.

-   rozdz. 75414 – wydatki na obronę cywilną                       -      300 zł.

Dział   757 – odsetki od kredytów zaciąganych w roku budżetowym    - 10.000 zł.

Dział   758 – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki           - 14.000 zł.

                  - rezerwa celowa                                                                - 16.000 zł.

Dział   801 – rozdz. 80101 – utrzymanie szkół podstawowych         - 1.628.755 zł.

                    w tym z: - subwencji oświatowej        - 1.404.620 zł.

                                  - środki gminy                      -    224.135 zł.

                     zadania inwestycyjne

                                  - SP Moryń – spłata odsetek od kredytu             -   2.000 zł.

                                  - budowa boisk przy SP Moryń                          - 10.000 zł.

-   rozdz. 80104 – utrzymanie klas „0”                                   -202.800zł.

w tym: środki gminy                             -     202.800 zł.

- rozdz. 80110 – gimnazjum – utrzymanie                           -650.400zł.

w tym: subwencja oświatowa                -     650.400 zł.

- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół          -169.600zł.

w tym: środki gminy                             -     169.600 zł.

- rozdz. 80146 – dokształcanie nauczycieli                          - 13.100 zł.

w tym: subwencja oświatowa                -       13.100 zł.

- rozdz. 80159 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń                            socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów                              - 11.000 zł.

Dział   851 – rozdz. 85154 – realizacja gminnego programu                                    profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych    - 50.000 zł.

-   rozdz. 85195 – środki dla diabetyków                    -   1.000 zł.

  - badania mammograficzne                         -   2.000 zł.

  - sprzęt rehabilitacyjny                                -   3.500 zł.

  - terapia zajęciowa w DPS Moryń               -   1.000 zł.

Dział   853 – rozdz. 85313 – składki na ubezp. zdrowotne                    - 28.000 zł.

-  rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze                          -818.000zł.

-  rozdz. 85315 – dodatki mieszkaniowe                     -320.500zł.

-  rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne                                      i wychowawcze                                                                - 39.000 zł.

-  rozdz. 85319 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej    -180.100zł.

-  rozdz. 85395 – dożywianie uczniów                                  - 50.000 zł.

Dział   854 – rozdz. 85401 – świetlice szkolne /subw. oświatowa/         -101.800zł.

-   rozdz. 85495 – odpis zfśs nauczycieli emerytów                                  i rencistów świetlic szkolnych                                           -      500 zł.

Dział   900 – rozdz. 90003 – oczyszczanie gminnych terenów                                   niezabudowanych w mieście i gminie                                  - 15.000 zł.

                  budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie                          -300.000zł.

-   rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni i parków w gminie       - 30.000 zł.

-   rozdz. 90015 – oświetlenie ulic w gminie i mieście - 85.800 zł.

-   rozdz. 90095 – środki jednostek pomocniczych                - 30.000 zł.

  - roboty publiczne                                       -   5.000 zł.

  - utrzymanie cmentarzy komunalnych         - 38.000 zł.

  - schronisko dla zwierząt – udział                               w budowie oraz wyłapywanie psów                    -   3.000 zł.

Dział   921 – rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – MOK                         w Moryniu                                                                          -260.000zł.

-   utrzymanie świetlic wiejskich                                           - 48.100 zł.

-   rozdz. 92120 – ochrona zabytków                                    - 10.000 zł.

Dział   926 – rozdz. 92605 – dotacje dla stowarzyszeń kultury                                    fizycznej i sportu                                                            - 62.000 zł.

-   organizacja imprez sportowych                                        -   7.200 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody i wydatki planowane są w wysokości 20.000 zł.

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody i wydatki planowane są w ogólnej kwocie 103.000 zł.

z tego:

-        żywienie w szkołach            - 102.000 zł.

-        drogi publiczne gminne        -     1.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-06-2003 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2003 14:35