herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń

Moryń, 2017-02-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby  DPS Moryń

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego     Dom Pomocy Społecznej
Adres zamawiającego     Rynkowa 27
Kod Miejscowość     74-503 Moryń
Telefon:     91 4 146 024
Faks:     91 4 146 370
adres strony internetowej     -ogłoszenia publikowane są na stronie : http://www.bip.moryn.pl/
adres poczty elektronicznej     dps.moryn@wp.pl
Godziny urzędowania:    7:00  -  15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    -ogłoszenia publikowane są na stronie : http://www.bip.moryn.pl/
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są dostawy towarów branży spożywczej . Wykaz towarów objętych zamówieniem zawierają zestawienia ofertowe, sporządzone dla 10 grup towarowych , oznaczonych symbolami od   1 do 10.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 15800000-6  ,03142500-3, 03200000-3, 15100000-9, 15330000-0, 15500000-3, 15811000-6, 15870000-7, 15896000-5
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    nie podlegają wykluczeniu;
2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i  punkt 3) ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

IX. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.    Nazwa kryterium    Waga kryterium
1    cena                    90
2    termin dostawy    10


XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07/03/2017 r. do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej
Rynkowa 27
74-503 Moryń
Pokój nr 12

                         
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza organizować dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie zamierza organizować licytacji elektronicznej..


XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.
     

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 32 300 . Data zamieszczenia 2017-02-27

 

____________________________________
s. Małgorzata Kałdowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-02-2017 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 27-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-02-2017 11:24