herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Moryń, dnia 17 marca  2017 r.

GMOŚ.6840.4. 2015/2017    

OGŁOSZENIE

 

Ogłaszam IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej SZ1Y/00025844/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Dla nieruchomości stworzone są warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i linii energetycznej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie bardzo dobre. Nieruchomość w części porośnięta drzewami. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją możliwe po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z decyzją nr 14/2015r. z dnia 17 sierpnia 2015 r. o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Cena wywoławcza - 25.000,00 zł  ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych).

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat (aktualnie wynosi 23%).

Minimalne postąpienie- 250,00 zł

Obciążenia i zobowiązania – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu - 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1000, przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów nieograniczonych: I - 13.11.2015 r., II - 21.12.2015 r. III -15.02.2016 r., IV - 14.04.2016 r.,V - 30.05.2016r., VI - 21.07.2016r., VII - 19.09.2016r., VIII - 08.11.17 r.

Wysokość wadium - 1.250,00 zł, płatne w terminie do 18 kwietnia  2017 r.  w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które zostanie zaliczone w poczet ceny w dniu  zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz  Sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,

unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów    manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54, fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl, infopublikator.pl, tablicach sołectw i tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz Placu Wolności 4 w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-03-2017 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 17-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 17-03-2017 12:20