herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń)

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby  DPS Moryń

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez wykonawców, którzy(w tabelach poniżej) uzyskali największą liczbę punktów  w ramach  poszczególnych ofert częściowych/pakietów :

1. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

7

Handel Hurtowy

D. Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A

66-432 Baczyna

 

45627,8

48117,53

1

90

10

100

6

PIOTREX; Żaneta Żmudzka

ul. M. Konopnickiej 11 A

77-200 Miastko

47590,45

50165,40

1

83,32

10

96,32 

 

2. Jaja:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

7

Handel Hurtowy

D. Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A

66-432 Baczyna

 

4800,00

5040,00

1

90

10

100

6

PIOTREX; Żaneta Żmudzka

ul. M. Konopnickiej 11 A

77-200 Miastko

5100

5355,00

1

84,71 

10

94,71

14

Gospodarstwo Rolne - Ferma Drobiu

Belęcin 10 A

64-231 Belęcin

 

5700,00

6000,00

3

84,00

3,33

87,33

1

P.P.H. POLARIS

 M. Gruszczyńska

 ul. Żołnierska 20

 02-800 Kalisz

7350,00

7717,50

1

58,78

10

68,78

 

3. Ryby świeże, przetworzone oraz śledzie:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

5

PHU  - FALA; G. Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

21265,00

22328,24

3

90

3,33

93,33

 

4. Ziemniaki:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

6

PIOTREX; Żaneta Żmudzka

ul. M. Konopnickiej 11 A

77-200 Miastko

5800

6090,00

1

90 

10

100

7

Handel Hurtowy

D. Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A

66-432 Baczyna

7500,00

7875,00

1

69,6

10

79,60

 

5. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne :

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

11

MADAR ;  D. Watral

ul. Floriana Krygiera 1

71-001 Szczecin

76755,49

80593,33

1

90

10

100

2

B.T. S-ka  z O.O.

Bruno Tassi Spółka Komandytowa

 ul. Letnia 12

70-812 Szczecin

82059,48

86162,45

2

84,18

5

89,18

3

PPHU JOHN; Paweł John

Grotniki , ul. Źródlana 5

64-140 Włoszakowice

90524,00

95050,26

1

76,31

10

86,31

4

Zakład Przetwórstwa Mięsnego OZIMEK ; S-ka Jawna

ul. Usługowa 1 A

73-110 Stargard

96958,00

101805,90

1

71,24

10

81,24 

 

6. Mrożonki:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

12

HARSIO  -BELLMAR-

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

11639,17

12221,10

1

90

10

100

8

MARGO -  ICEGASTRO

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

12407,40

13027,78

3

84,43

3,33

87,76

10

NORDIS CHŁODNIE POLSKIE

ul. Zimna 1A

65-707 Zielona Góra

14892,13

15636,71

1

70,34

10

80,34

 

7. Produkty mleczarskie:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

12

HARSIO  -BELLMAR-

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

69235,14

72784,72

1

90

10

100

 

8. Produkty przemiału ziaren, skrobi i produktów skrobiowych:

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

1

P.P.H. POLARIS

 M. Gruszczyńska

 ul. Żołnierska 20

 02-800 Kalisz

3955,97

4154,64

1

90

10

100

13

PPUH  - PIK-

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

5308,48

5573,87

3

70,40

3,33

73,43

9

ALLFOOD S-ka  z  O.O.

ul. BoWiD 9K;  75-209 Koszalin

 Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

ul. I Brygady  Legionów  11

72-100 Goleniów

7400,86

7772,05

3

48,11

3,33

51,44

 

9. Artykuły ogólnospożywcze :

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

1

P.P.H. POLARIS

 M. Gruszczyńska

 ul. Żołnierska 20

 02-800 Kalisz

20125,22

22396

1

90

10

100

 

10. Przyprawy i zupy :

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin dostawy

dni

Punktacja /cena

Punktacja /termin dostawy

Łączna punktacja

1

P.P.H. POLARIS

 M. Gruszczyńska

 ul. Żołnierska 20

 02-800 Kalisz

1992,86

2255,79

1

90

10

100

9

ALLFOOD S-ka  z  O.O.

ul. BoWiD 9K;  75-209 Koszalin

 Oddział Goleniów

72-100 Goleniów

ul. I Brygady  Legionów  11

72-100 Goleniów

5117,87

5656,25

3

40,22

3,33

51,44

10

NORDIS CHŁODNIE POLSKIE

ul. Zimna 1A

65-707 Zielona Góra

6302,50

6958,85

1

32,41

10

42,41

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów tj. 93,33 w odniesieniu do pakietu nr 9, i po 100 punktów dla dziewięciu  najkorzystniejszych pozostałych ofert częściowych - zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert  częściowych/pakietów, wskazanych w tabeli poniżej :

 

Nr

oferty :

Nazwa i adres Wykonawcy

Nr pakietu

Powód odrzucenia

Uzasadnienie faktyczne

 i prawne

9

ALLFOOD S-ka  z  O.O.

ul. BoWiD 9K

75-209 Koszalin

 Oddział Goleniów

ul. I Brygady  Legionów  11

72-100 Goleniów

 

Pakiet nr 6

Wykonawca złożył dwie oferty, dotyczące jednej części zamówienia(pakiet nr 6). Zamawiający w treści SIWZ (III. Opis przedmiotu zamówienia wykluczył    możliwość składania ofert wariantowych.

 

Pzp.  Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie.

Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej. Ofertę wariantową wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art. 82 ust. 1, jeżeli zamawiający tego wymaga.

Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)         jest niezgodna z ustawą;

2)         jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Art. 87. 2.  Zamawiający poprawia w ofercie:

……

3)         inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

12

HARSIO  -BELLMAR-

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Pakiet nr 8

 

Poz. :

18

 

 

 

 

Pakiet nr 9

 

 

Poz. :

21

41

 

Wykonawca błędnie określił stawkę vat. Wykonawca fakt ten potwierdził , składając wyjaśnienia  na żądanie zamawiającego. Błędna stawka vat wg Pzp. stanowi błąd w obliczeniu ceny/kosztu oferty i jako taka nie podlega możliwości poprawienia w oparciu na przepisy Art. 87. Pzp.

Art. 87.2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)         oczywiste omyłki pisarskie,

2)         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)         inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

…..

6)         zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

 

 

 

 

13

PPUH  - PIK-

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

 

 

Pakiet nr 9

 

Poz. :

15

17

55

57

 

Pakiet nr 10

Poz. :

5

Wykonawca błędnie określił stawkę vat. Wykonawca fakt ten potwierdził , składając wyjaśnienia  na żądanie zamawiającego. Błędna stawka vat wg Pzp. stanowi błąd w obliczeniu ceny/kosztu oferty i jako taka nie podlega możliwości poprawienia w oparciu na przepisy Art. 87. Pzp.

Art. 87.2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)         oczywiste omyłki pisarskie,

2)         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)         inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

…..

6)         zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

 

 

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą., w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

____________________________________

s. Małgorzata Kałdowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-03-2017 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 24-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-03-2017 09:58