herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/7 o pow. 585 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Moryń, dnia 28 sierpnia 2017 r.

GMOŚ.6840.3.2016/2017

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Ogłaszam na dzień na 29 września o godz. 1000 I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/7 o pow. 585 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00043945/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Działka niezabudowana, przeznaczona pod budowę 2 budynków garażowych -ośmio i -trzy stanowiskowych. Działka w kształcie trapezu. Stworzone są warunki do podłączenia działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz linii energetycznej. Dostęp pośrednio wewnętrzną drogą gminną ( ul. Jaśminowa) do drogi dojazdowej asfaltowej (ul. Świerkowej). W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna , wielorodzinna oraz działka sąsiednia zabudowana budynkami garażowymi, oznaczona prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BPI.6730.19.2016 w dniu 26.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków garażowych -ośmio i -trzy stanowiskowych.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Obciążenia na nieruchomości - na działce znajduje się słup linii energetycznej wysokiego napięcia. W części frontowej działki od ul. Odrzańskiej przebiega sieć wodociągowa.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak

Cena wywoławcza do rokowań - 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT (aktualnie 23%) płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin i miejsce rokowań - 29 września o godz. 1000, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów ograniczonych – I - 17.10.2016 r., II - 17.11.2016 r., III - 22.03.2017 r., IV - 17.08.2017 r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 1100 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 26.09.2017 r.

ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. , których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 26.09.2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach z napisem „I Rokowania - działka nr 239/7, obręb 3 miasta Moryń”.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 26.09.2017 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiegow Moryniu, pokój nr 2, tel. 0 91 466 79 54 fax.0 91 466 79 51

Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl, infopublikator.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-08-2017 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 28-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2017 13:55