herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 77/2017
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

Działka nr 59/5 o powierzchni - 0,0437 ha, położona w obrębie 1 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00053439/8, będąca nieruchomością gruntową zabudowaną budynkami innymi niż mieszkalne ( 4 garaże blaszane ). Działka utwardzona jest płytami Jomb i ogrodzona jest z trzech stron siatką w ramkach z kątownika. Ramki umocowane są na słupkach osadzonych w fundamencie wraz z cokołem. Ogrodzenie od nieruchomości nr 60 i nr 61/2 wchodzi w teren wymienionych działek. Przez teren wycenianej działki przebiegają przewody energetyczne w poprzek działki, posadowione w gruncie i kończą się na tablicy energetycznej w garażu czwartym od działki 53/2. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo dobre.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren, na którym znajduje się działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości – 26.300,00zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 07 listopada 2017 r.

    §2. Sprzedaż działki nastąpi zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   §3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

    §4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od 27 września 2017 r. do 18 listopada 2017 r.

    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-09-2017 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2017 13:23