herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V/ 25 / 2003 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uchwała Nr V/ 25 / 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego. 2003r

w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Na podstawie art.16 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U z 2001r. Nr l 42 ,poz - 159l ,-z 2002r, Dz. U. Nr 23, poz 220, nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153. poz.1271, Nr 214, poz.1806/ w związku z art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska /Dz.U Nr 62, poz,627 z 2001r. Dz.U. Nr 115, poz,1229, z 2002r. Dz.U. Nr 74, poz.676. Nr 113, poz,984 / Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 w kwotach;

przychody                                             77.075

wydatki                                               77.075 zł

zgodnie z załącznikiem nr l.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik nr l

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan funduszu na początek roku                                          57.075

II i Przychody ogółem                                                           20.000

w tym;

§ 069 - różne dochody                                                       20.000

Ogół om środki dyspozycyjne                                               77.075

III. Wydatki ogółem                                                               77,075,-

w tym:

§ 4510 -zakup materiał ów i wyposażenia                                     5,075,

/edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych/

§ 4300 -zakup usług pozostałych                                                5.000,-

/utrzymywanie i urządzanie terenów zielonych/

§ 6260 -dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                         57.000,

/oczyszczalnia ścieków w Bielinie/

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku                                    1 0.000,'

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:27