herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V / 24 / 2003w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku.


Uchwała Nr V / 24 / 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003r.

w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku.

Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 147,poz.1231, zmiana Dz. U. z 2002r Nr 167/ poz.1372 / Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Uchwala się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Zał. do Uchwały Nr V / 24/ 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003 r.

P r o g r a m

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Moryń w 2003 roku.

I. Zmniejszenie rozmiarów nieprzestrzegania prawa na rynku alkoholowym.

1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Przeprowadzenie kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń.

3. Wnioskowanie o cofnięcie zezwoleń podmiotom naruszającym przepisy ustawy.

4. Działania zmierzające do regulacji prawa miejscowego co do zmniejszenia liczby placówek prowadzących sprzedaż i podawanie prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, oraz ograniczenie czasu sprzedaży alkoholu.

II. Zmniejszenie ilości uzależnień i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

1. Kontynuowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności usług terapeutycznych i konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

2

III. Wdrażanie wśród dzieci i młodzieży, postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.

1. Realizacja programu profilaktycznego w szkołach.

2. Finansowanie działalności świetlic środowiskowych.

3. Pomoc i wspieranie działalności profilaktycznej w szkołach

Dofinansowanie wycieczek i ferii zimowych.

4. Rozwój bazy do terapii ruchowej organizowanej w placówkach kulturalnych, oświatowych i świetlicach środowiskowych.

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za udział w posiedzeniach komisji ustala się dietę:

1.Dla Przewodniczącego Komisji w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Dla członków Komisji w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia

za pracę.

V. Preliminarz wydatków stanowi załącznik nr l do programu.

0x01 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 12:02