herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V / 23 /2003 w sprawie ustalenia diet dla radnych ,sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń


Uchwała Nr V / 23 /2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych ,sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń

Na podstawie art. 25, ust.4 art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r./ Nr 142, póz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220 , Nr 62, póz.558 , Nr 113,póz.984,Nr 153,póz.1271 i Nr 214, póz.1806}/Rada Miejska w Moryniu uchwala/co następuje:

§ l . Ustala się :

1. Dla Przewodniczącego Rady dietę miesięczną w wysokości 760 zł /słownie : siedemset sześćdziesiąt złotych/.

2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady dietę miesięczną w wysokości 560 /słownie : pięćset

sześćdziesiąt złotych /.

3. Dla radnych zamieszkałych w miejscowości Moryń dietę w wysokości 57 zł /słownie :pięćdziesiąt siedem złotych / za każdy udział w sesjach i w pracach wewnętrznych organów Rady.

4. Dla radnych zamieszkałych w pozostałych sołectwach gminy Moryń dietę w wysokości 76 /słownie: siedemdziesiąt sześć złotych/ za każdy udział w sesjach i w pracach wewnętrznych organów Rady.

5. Dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla Moryń dietę w wysokości 38 zł /słownie:

trzydzieści osiem złotych / za każde uczestnictwo w Sesji Rady Miejskiej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/88/94 Rady Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady , uchwała Nr IX/90/94 Rady Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 29 grudnia 1994r.w sprawie ustalenia diet dla radnych i stałych członków komisji spoza Rady ,uchwała Nr XXIV/229/96 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 03 grudnia 1996r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Miasta Morynia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:34