herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V / 22 / 2003w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia


Uchwała Nr V / 22 / 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

Na podstawie art. 4 pkt l ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1593 oraz z 2002 Nr 113 , poz.984, /i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 61.poz.707 z 2002,Nr 34.poz.392 z 2002r. Nr 157.poz.l308 .Nr 210 , poz. 17 8 4 / Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Morynia w następującej wysokości :

1.wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3200 . / słownie: trzy tysiące dwieście złotych / .

2.dodatek funkcyjny w wysokości 1000 . /słownie : jeden tysiąc złotych /

3.dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. 640 zł. /słownie : sześćset czterdzieści złotych /

§ 2 Przyznaje się na okres l roku dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.840 zł miesięcznie /słownie : osiemset czterdzieści złotych/.

§ 3 Przyznaje się również :

l. nagrodę jubileuszową według zasad określonych w art.21 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.dodatkowe wynagrodzenie roczne według zasad określonych w ustawie z 12 grudnia 1997r,o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej / Dz.U. Nr 160,póz.1080 z późn. zm./

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu.

§ 5 Traci moc uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 9 grudnia 2002r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia .

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 25 listopada 2002r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 12:01