herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń.

Moryń, 27 października 2017 r.

GMOŚ.6840.19.2017

W zawiązku z niepełną informacją zawartą w ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń, zamieszczonym dnia 25 października 2017 r., zamieszczam kolejne – uzupełnione ogłoszenie o przetargu na ww. działkę. Bieg terminu ogłoszenia rozpoczyna się od dnia 28 października 2017 r.


Moryń, 27 października 2017 r.

GMOŚ.6840.19.2017

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń.

 1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń.
 2. Księga wieczysta nr Nr SZ1Y00053439/8.
 3. Opis nieruchomości –nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami innymi niż mieszkalne ( 4 garaże blaszane ). Działka utwardzona jest płytami Jomb i ogrodzona jest z trzech stron siatką w ramkach z kątownika. Ramki umocowane są na słupkach osadzonych w fundamencie wraz z cokołem. Ogrodzenie od nieruchomości nr 60 i nr 61/2 wchodzi w teren wymienionych działek. Przez teren wycenianej działki przebiegają przewody energetyczne w poprzek działki, posadowione w gruncie i kończą się na tablicy energetycznej w garażu czwartym od działki 53/2. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo dobre. Stworzone są warunki do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i do linii energetycznej. W ewidencji gruntów działka skalsyfikowana jest jako Bi.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • przeznaczona jest do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • działka nie posiada drogi dojazdowej,
  • sprzedaż na własność,
  • wolna od zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza działki – 28.000,00 zł.
 6. Wysokość wadium – 1.400,00 zł, płatne w terminie do 25 listopada 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.
 8. Minimalne postąpienie - 280,00 zł.
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy.
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 29 listopada 2017 r. o godz. 1000  I przetarg ustny ograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby i podmioty będące właścicielami działek sąsiednich przylegających do działki nr 59/5.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 91 466 79 55 lub 91 466 79 54, Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-10-2017 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-10-2017 09:42