herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VI/33/2003 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Moryń


Uchwała Nr VI/33/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Moryń

Na podstawie art. 21 ust. l pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego/Dz.U.z 200 Ir Nr 71, poz. 733/, Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

Rozdział l

Postanowienia ogólne.

§ l. Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Moryń, a w szczególności:

1.zasady wynajmowania lokali mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych,

2. zasady wynajmowania lokali socjalnych,

3. warunki dokonywania zamiany lokali,

4. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali.

§ 2. Z mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz Morynia przeznacza część lokali na wynajem jako socjalne.

Rozdział 2

Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków o najem lokali mieszkalnych

§ 3.1. Gmina Moryń gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom zamieszkującym na terenie gminy Moryń przynajmniej przez okres ostatnich 5 -ciu lat.

2. Wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu może nastąpić na rzecz osób pełnoletnich, które nie posiadają tytułu prawnego, a w przypadku małżonków żadnemu nie przysługuje tytuł prawny do lokalu /budynku/ mieszkalnego położonego na terenie gminy Moryń lub w innej miejscowości.

3. Wymóg pełnoletności nie dotyczy osób wstępujących w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego.

4. Kryteria, o których mowa w ust. l i 2 nie dotyczą osób, z którymi zawierane są umowy najmu lokali uzyskanych w wyniku adaptacji części wspólnych budynków lub lokali, w których wnioskodawca przeprowadził gruntowny remont, na podstawie wcześniej zawartych umów o przeprowadzenie prac adaptacyjnych lub remontowych na koszt wnioskodawcy.

5. W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Morynia może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. l i 2m o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

§ 4. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu winny spełniać następujące kryteria:

1. osiągają dochód nie wyższy niż 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2. za dochód, o którym mowa w ust. l, uważa się dochód miesięczny przeliczony na osobę według przepisów o dodatkach mieszkaniowych,

3. zamieszkują w lokalach mieszkalnych, gdzie na osobę przypada mniej niż 5 m2 łącznej powierzchni pokoi.

§ 5. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Moryń z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane na czas nieokreślony.

Rozdział 3

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych.

§ 6. Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od wniosku o najem lokalu mieszkalnego. Wniosek musi zawierać oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 7. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu Jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

§ 8.1. W celu zaopiniowania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Burmistrz Morynia powoła Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej "Komisją Mieszkaniową".

2. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzi 2 radnych Rady Miejskiej i przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3. Komisja Mieszkaniowa wybiera Przewodniczącego spośród swojego grona i działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Burmistrza Morynia.

Rozdział 4

Kryteria wyboru osób , którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy

najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 9.1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 14 ust. l ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, i której dochody z gospodarstwa domowego nie przekroczyły 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Umowę na lokal mieszkalny lub socjalny zawiera się w pierwszej kolejności z osobą, która:

3. opuściła dom dziecka w związku z pełnoletnością,

4. utraciła lokal wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

Rozdział 5

Zamiana lokali.

§ 10.1. W celu poprawy warunków mieszkaniowych najemca lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny za pisemną zgodą Burmistrza Morynia.

2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zamian wzajemnych pomiędzy lokatorami z zasobów stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy i innych osób, na ich pisemny wniosek i za zgodą Burmistrza Morynia i właściciela lokalu.

3. Burmistrz na wniosek najemcy może dokonać zamiany lokalu na inny lokal w przypadkach, gdy lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie są obciążone zaległościami z tytułu najmu.

Rozdział 6

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu

opuszczonym przez najemcę lub w lokalu; w którego najem

nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 11. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy mogą wystąpić o zawarcie z nimi umowy najmu, jeżeli:

1) co najmniej 10 lat zamieszkują w opuszczonym lokalu i były w nim zameldowane na pobyt stały,

2) nie zalegają z płatnością odszkodowania za zajmowanie tego lokalu bez tytułu prawnego,

3) jeżeli poprzedni najemcy zalegali z płatnością czynszu i związanych z najmem opłat, wpłacą zaległości wraz z odsetkami,

4) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,

5) w zajmowanym lokalu powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 10 m2,

6) spełniają określone w niniejszej uchwale warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Rozdział 7

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2

§ 12.1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 80 m2 może być zawarta z osobą o co najmniej 5 lat zamieszkującą na terenie gminy Moryń.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 przysługuje:

a/ rodzinom wielodzietnym, tzn. składającym się z co najmniej 6 osób,

b/ rodzinom zastępczym składającym się z co najmniej 6 osób.

4. Przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 13. W przypadku, gdy żaden z wnioskodawców nie spełnia kryterium określonego w § 12 uchwały. Burmistrz Morynia może zawrzeć umowę najmu lokalu o powierzchni przekraczającej 80 m2 z osobą, której dochody z gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę nie są mniejsze niż 200% najniższej emerytury, a najemca zwolni na rzecz Gminy Moryń dotychczas zajmowany lokal komunalny.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/260/97 Rady Miejskiej w Moryniu z 7 marca 1997r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalania kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności oraz Uchwała Nr Y/26/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 grudnia 1998r.w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/260/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 marca 1997r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalania kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:53