herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA NR VI/31/2003w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum


UCHWAŁA NR VI/31/2003

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

Z DNIA 12 marca 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806/, art. 34 ust. 3 i 5, art. 41 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U.z 1998 r. Nr 64 poz. 414, Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238; z 2001 r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792; z 2003 r. Nr 7 poz. 79/ w związku z § l ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. /Dz.U.Nr 13poz. 133/ Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje :

§ l Ustala się następujące zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum:

1. Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje nieodpłatnie, jeżeli dochód w rodzinie kształtuje się w wysokości do 200% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w ustępie l zwracają wydatki poniesione na dożywianie na zasadach określonych w tabeli:

Wysok kryterium z art.

ść dochodu netto powyżej dochodowego ustalonego 4 ustawy o pomocy

200% zgodnie społecznej

Odpłatność za posiłek w % kosztu

od 201% do 230%

15%

od 231% do 250%

30%

od 251% do 300%

50%

powyżej 300%

100%

§ 2 Kierownik Ośrodka w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się poniżej 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XXXIII/330/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 07 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

KAROL GŁODNY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:56