herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VI/29/2003 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu


Uchwała Nr VI/29/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984.Nr 153.poz.l271 i Nr 214,poz.1806 )oraz § 41 Statutu Gminy Moryń, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do uchwały

Nr VI /29 /2003

Rady Miejskiej

w Moryniu

z dnia 12 marca 2003r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok

l.Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

2.Wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2002 rok

3.Kontrola inwestycji pn. ^Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie".

a/ wykonanie kanalizacji

b/ zmiany projektu oczyszczalni.

4.Kontrola prawidłowości przebiegu przetargów i realizacji zamówień publicznych w roku 2002 i 2003.

5.Kontrola zasadności i prawidłowości zwolnień podatkowych w roku 2002 i 2003.

6.Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

7.Kontrola Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Moryniu .

8.Kontrolowanie działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie bieżącej działalności.

9.Zadania kontrolne zlecone przez Radę Miejska w Moryniu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 09:19