herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018

Burmistrza Morynia z dnia 12 stycznia 2018 r.

 

 

BURMISTRZ MORYNIA

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Moryń w 2018 r.:

I. Rodzaj i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania:

Zadanie nr 1/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, w mieście Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 137.000,00 zł

Zadanie nr 2/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnica. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 23.500,00 zł

Zadanie nr 3/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klępicz. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 20.000,00 zł

Zadanie nr 4/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego
i łucznictwa w mieście Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 8.000,00 zł

Zadanie nr 5/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa sportowego
w miejscowości Skotnica. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania
wynosi - 3.500,00 zł

Zadanie nr 6/18

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Moryń. Kwota przeznaczona
z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 3.000,00 zł

Zadanie nr 7/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów i sztuk walki (karate, samoobrona) w gminie Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 12.500,00 zł

Zadanie nr 8/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie wędkarstwa w gminie Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 2.500,00 zł           

Zadanie nr 9/18

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów wodnych –żeglarstwa oraz tenisa ziemnego w gminie Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi - 3.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,
  ze zm.)
 2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć poprawnie wypełnioną ofertę, na właściwym formularzu wraz
  z wymaganymi załącznikami.
 4. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł
  w wysokości co najmniej 5 % całości kosztów realizacji zadania.
 5. Do ofert należy załączyć:
  1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis jest aktualny, jeżeli został wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. W przypadku gdy odpis wydany był wcześniej
   niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty, to oferent składa dodatkowo oświadczenie o jego aktualności. Druk dostępny jest w Urzędzie Miejskim
   w Moryniu (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl).
  2. kopię aktualnego statutu organizacji pozarządowej
 6. Podmiot przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje
  się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, a Gmina Moryń zobowiązuje się do przekazania
  na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 7. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawarta będzie
  na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2018 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1300). Druk dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Moryniu (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl).
 8. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie wskazanym przez oferenta w ofercie, jednak nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
 2. Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane
  z realizowanym zadaniem oraz:
 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostały faktycznie poniesione,
 3. zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których projekt jest kierowany,
 4. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
 5. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.
 1. Koszty związane z obsługą i administracją projektu nie mogą przekroczyć 20% całkowitego budżetu zadania publicznego.
 2. Koszty związane z realizacją zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie mogą być pokrywane ze środków dotacji.
 3. Koszty powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego, wskazanym przez oferenta w ofercie, mogą być pokryte ze środków własnych oferenta.
 4. Dotacja nie może być przeznaczona w szczególności na:
 1. zapłaty zobowiązań z lat poprzednich,
 2. koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
 4. wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
 5. wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
 6. odsetki od zadłużenia,
 7. darowizny na rzecz innych osób.

IV. Termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania nr…” (należy wpisać nazwę zadania), pełną nazwę oferenta i jego adresem, osobiście (pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Moryniu) lub pocztą na adres: Urząd Miejski
  w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń,
  w terminie do dnia 9 lutego 2018 r.
 2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Moryniu potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
 3. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 4. Dokumenty winny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osób/osoby poświadczającej/poświadczających).
 5. Termin składania ofert upływa z dniem 9 lutego 2018 r.
 6. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Druk dostępny
  jest w Urzędzie Miejskim w Moryniu (pokój nr 8) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń (www.bip.moryn.pl).

V. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie oferty po terminie,
  2. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu
   o konkursie,
  3. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
  4. złożenie oferty przez organizację pozarządową, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  5. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
   lub ewidencji.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty zakończenia ich naboru.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone jest oceną złożonych ofert, pod względem formalnym i merytorycznym, przez Komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Morynia.
 4. Ocena merytoryczna oparta zostanie na następujących kryteriach:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych
  na ten cel środków.
 1. Zasady oceny ofert:
 1. ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które spełniają wymagania oceny formalnej,
 2. oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa,
 3. z przeprowadzonej oceny komisja konkursowa przygotowuje protokół,
 4. protokół przekazywany jest Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję
  o przyznaniu dotacji i ich wysokości.
 1. Ogłoszenie o konkursie i jego rozstrzygnięciu podane zostanie do publicznej wiadomości:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń: www.bip.moryn.pl
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu,
 3. na stronie internetowej Gminy Moryń: www.moryn.pl.

 

VI. Informacja o zrealizowanych w 2017 r. zadaniach publicznych Gminy Moryń
z
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
w 2017 r. oraz o wysokości przekazanych dotacji.

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2017 r.

1.

UKS „Morzycko” Moryń.

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, sekcji biegaczy i tenisa ziemnego w mieście Moryń

87 000 zł

2.

LUKS "Witniczanka" Witnica
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnica

23 500 zł

3.

UKS "Korona" Klępicz

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klępicz

16 000 zł

4.

Koło LOK "Dzik" w Moryniu

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie strzelectwa sportowego i kulturystyki

8 000 zł

5.

UKS "PODKOWA"

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa sportowego w miejscowości Skotnica

3 500 zł

6.

Gminne Stowarzyszenie Turystyczne "TUR-MOR" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Moryń

3 000 zł

7.

UKS KARATE KYOKUSHIN

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów i sztuk walki (karate, samoobrona) w gminie Moryń

8 000 zł

8.

Moryńskie Towarzystwo Wędkarskie w Moryniu

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie wędkarstwa w gminie Moryń

2 500 zł

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko
w Moryniu

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów wodnych - żeglarstwa oraz tenisa

3 000 zł

10.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno

Festiwal światła i wody/Rowerem na szlaku Pana Samochodzika

2 500 zł

11.

Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń

Organizacja Wiejskiego festynu rodzinnego sportowo-rekreacyjnego „Bieliniada”

1 100,00

12.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy Gryfino

„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino”

5 000,00

 

Ogółem

        163 100 zł

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-01-2018 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Nawrolska 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-01-2018 13:22