herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 98/2017w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Zarządzenie Nr 98/2017
Burmistrza Morynia
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.), art. 24 ust. 4 i art. 145 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady przekazywania i rozliczania dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, zwanego dalej samorządowym zakładem budżetowym.

  1. Środki na dotacje przedmiotowe ustalone są w Uchwale Nr XXVIII/218/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018 – załącznik Nr 12, i zostały ustalone w oparciu o kalkulację kosztów przedłożoną w ramach procedury budżetowej.
  2. Podstawą udzielenia dotacji jest Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2018.

§ 2. 1. Dotacje przedmiotowe przekazywane będą w trakcie roku budżetowego na rachunek zakładu budżetowego sukcesywnie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Rozliczenie okresowe dotacji przedmiotowych należy dokonać w terminach do 15 lipca roku budżetowego (wg stanu na dzień 30 czerwca) i do 31 stycznia 2019 r. (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.), poprzez złożenie rozliczenia wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Rozliczenie ostateczne dotacji przedmiotowych należy dokonać w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym w którym udzielono dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zrządzenia.
  3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej w nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy Moryń wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych - w wysokości i terminie określonym w decyzji.
  4. W przypadku gdy kwota przekazanej dotacji przedmiotowej udzielonej jest wyższa niż wynikająca z rozliczenia, samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek zwrócić kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku w którym udzielono dotacje przedmiotowe.

  § 3. Za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenia dotacji przedmiotowych odpowiedzialny jest Dyrektor ZGKiM w Moryniu.

  § 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

  § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-01-2018 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2018 07:52