Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/39/2003 w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji


Uchwała Nr VII/39/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji

Na podstawie art. 18, ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r.. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558.Nr 113,poz. 984,Nr 153.poz.l271 i Nr 214,poz.1806) Rada Miejska w Moryniu , uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się program pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji. Program stanowi załącznik do uchwały .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do uchwały

Nr VII/ 39/ 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia.29 kwietnia 2003r.

Program pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji

I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z częścią kanalizacji sanitarnej w Bielinie.

2. Rozwiązywanie gospodarki ściekowej na terenie gminy.

3. Podjęcie działań w sprawie przejęcia eksploatacji wodociągów wiejskich.

4. Zagospodarowanie nowego terenu cmentarza w Moryniu i kontynuacja budowy cmentarza w Witnicy.

5. Modernizacja infrastruktury cmentarnej na terenie gminy .

6. Podjęcie działań w celu rekultywacji składowiska w Moryniu.

7. Racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy oraz zagospodarowanie odpadów gabarytowych.

8. Podjęcie działań w celu przygotowania gazyfikacji gminy Moryń przy współpracy z innymi gminami.

9. Wspieranie inicjatyw jednostek pomocniczych w tworzeniu placów zabaw.

10.Podłączenie do kanalizacji miejskiej ulic: Odrzańskiej, Sadowej, Jeziornej i Ogrodowej.

11.Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

II Polityka przestrzenna

1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej na terenie gminy.

2.Przygotowanie terenów i prace planistyczne pod budownictwo .

III Prowadzenie sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych

IV Oświata

1. Racjonalizacja sieci oświatowej na terenie gminy,

2. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Moryniu.

3. Poprawa organizacji dowozu uczniów do szkół .

V Kultura

1. Popieranie współpracy przygranicznej oraz współpracy z sąsiednimi gminami.

2. Współ finansowanie remontów świetlic.

3. Współfinansowanie utworzenia świetlicy w Witnicy .

4. Zagospodarowanie amfiteatru w Moryniu .

5. Wspieranie masowych imprez kulturalnych a szczególnie Jarmarku Moryńskiego.

VI Ochrona zdrowia i opieka społeczna

1. Finansowanie akcji masowych - profilaktycznych.

2. Udzielanie pomocy społecznej w formie dożywiania,

3. Wspieranie funkcjonowania Przychodni Zdrowia.

4. Organizowanie robót publicznych i interwencyjnych z wykorzystaniem środków Powiatowego Urzędu Pracy i Agencji Rolnej .

VII Rolnictwo

1.Współpraca z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa ,Regionalnym Centrum Doradztwa ,Rozwój u Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach , Zarządem Melioracji Gospodarki Wodnej , Stacją Unasienniania Zwierząt dla dalszego postępu w rolnictwie oraz wykorzystania środków unijnych,

2.Działanie na rzecz reaktywowania Spółek Wodnych w poszczególnych sołectwach .

3.Promowanie agroturystyki na terenie Gminy.

VIII Handel , usługi i wytwórczość

1. Promowanie usług wpływających na wzrost atrakcyjności Gminy .

2. Udzielanie ulg dla zakładów usługowych i produkcyjnych w celu rozszerzenia ich działalności oraz zmniejszenia bezrobocia na terenie Gminy.

IX Transport

1. Bieżące utrzymanie i remonty dróg we współpracy z Dyrekcją Okręgową Dróg Publicznych ,Powiatowym Zarządem Dróg i Zachodniopomorskim Zarządem Dróg

2. Budowa i renowacja ulic oraz chodników na terenie gminy we współpracy z zarządcami dróg.

3. Podjęcie działań do przebudowy Placu Wolności W Moryniu we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg

4. Renowacja dróg gruntowych na terenie gminy .

X Sport , turystyka, wypoczynek

1. Wspieranie organizacji pozarządowych w upowszechnianiu sportu, turystyki i wypoczynku

2. Promowanie Gminy , jako bazy turystycznej.

3. Współpraca z właścicielami ośrodków wypoczynkowych celem koordynacji przy wykorzystaniu bazy

noclegowe - turystycznej..

4. Zagospodarowanie plaży miejskiej.

5. Remont boisk sportowych w Gminie Moryń.

6. Działanie na rzecz utworzenia ścieżek rowerowych na terenie gminy.

7.Działanie na rzecz przejęcia odcinka kolei terenu gminy ze szlaku Godków - Siekierki.

XI Bezpieczeństwo i straż pożarna

1. Współpraca z policją celem wypracowania profilaktyki bezpieczeństwa na terenie gminy .

2. Wspomaganie Policji w środki techniczne celem poprawy operatywności działań Policji .

3. Remont remiz O S P na terenie gminy .

4. Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w poszczególnych miejscowościach.

XII Zabytki

l. Współpraca z użytkownikami w zakresie ochrony Zabytków , parków i pomników przyrody .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 12:32