herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VIII/45/2003w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"1


Uchwała Nr VIII/45/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"

Na podstawie art.67 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23.poz.220/Nr 62,poz.558,Nrll3, poz.984,Nr 153.poz.l271 i

Nr 214,poz.1806),Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Przyjmuje się Statut Celowego Związku Gmin „Myślibórz ,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do uchwały Nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 3Oczerwca 2003r.

STATUS

Celowego Związku Gmin „MYŚLIBÓRZ"

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Celowy Związek Gmin „MYŚLIBÓRZ", zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem o zasięgu regionalnym.

§2

Terenem działania związku jest północno - zachodni obszar kraju tj. województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego.

§3

Siedziba Związku jest Myślibórz

§4

Związek tworzą następujące gminy:

1. Barlinek

2. Boleszkowice

3. Krzęcin

4. Lipiany

5. Lubiszyn

6. Moryń

7. Myślibórz

8. Nowogródek Pomorski

9. Pełczyce

§5

Czas trwania Związku jest nieograniczony

Rozdział 2.

Cele i zadania Związku

§6

1. Celem Związku jest identyfikacja, rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego z uwzględnieniem specyfiki środowisk gminnych.

2. Celem Związku jest również edukacja proekologiczna mieszkańców gmin, w szczególności w wychowaniu przedszkolnym i szkolnym na wszystkich poziomach kształcenia.

3. Celem Związku jest także wspieranie działalności w zakresie rozwoju turystyki indywidualnej i zorganizowanej jako zasadniczej dziedziny działalności gospodarczej regionu.

§7

Związek reprezentuje interesy gmin oraz ich mieszkańców.

§8

Do zadań Związku należy w szczególności:

a) edukacja proekologiczna mieszkańców gmin,

b) opracowanie i kompleksowa realizacja regionalnego programu gospodarki odpadami a w tym:

- zaprojektowanie i wdrożenie regionalnego systemu zbiórki odpadów stałych, gromadzonych w sposób selektywny i zmieszanych,

- rekultywacja zamkniętych gminnych składowisk odpadów,

- organizacja i prowadzenie monitoringu zamkniętych składowisk w okresie 30 lat,

- wspieranie budowy zakładu utylizacji odpadów o zasięgu regionalnym, umożliwiającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów,

c) rozwiązanie problemu „grzebowisk" w regionie,

d) organizacja i prowadzenie międzygminnego schroniska dla zwierząt,

e) zaprojektowanie, wdrożenie i eksploatacja systemu gospodarki wodno - ściekowej gminnej i regionalnej,

f) tworzenie, na bazie pozytywnych zmian w zakresie ochrony środowiska, warunków do rozwoju turystyki w regionie,

g) inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów Związku.

Rozdział 3.

Członkowie Związku oraz ich prawa i obowiązki

§9

A 1. Członkami Związku mogą być wszystkie gminy, które wyraziły wolę uczestnictwa w Związku.

2. Warunkiem przyjęcia do Związku jest przedstawienie uchwały rady gminy o przystąpieniu do Związku.

3. O przyjęciu nowego członka decyduje uchwałą Zgromadzenie Związku, określając równocześnie wysokość wpisowego dla przystępującej gminy.

4. Uchwała Zgromadzenia winna określać termin przystąpienia do Związku nowego członka.

§10

Członkom przysługuje:

a) prawo do udziału w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

b) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku,

c) prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał,

d) prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku na zasadach określonych przez Zarząd.

§11

Członkowie Związku zobowiązani są do:

a) działania zgodnego z przepisami Statutu,

b) aktywnego udziału w pracy jego organów,

c) płacenia składek związkowych oraz innych świadczeń na rzecz Związku, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie, proporcjonalnie do liczby ludności w gminie.

§12

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

a) wystąpienia członka ze Związku,

b) wykreślenia członka ze związku,

c) likwidacji Związku.

2. Ustanie członkostwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Związku wobec członka.

3. W razie ustania członkostwa, członek zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zarząd do uregulowania wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.

4. W razie ustania członkostwa składki członkowskie przepadają na korzyść Związku.

§13

1. Wystąpienie ze Związku dokonuje się w terminie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, potwierdzonego stosowną uchwałą Rady Gminy do Zgromadzenia Związku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

2. Wystąpienie ze związku Zgromadzenie potwierdza uchwałą.

§14

1. Wykreślenie członka ze Związku może nastąpić w przypadku:

a) nie wywiązania się z nałożonych przez Związek zobowiązań mimo pisemnego wezwania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) gdy członek zalega z płaceniem składki członkowskiej mimo pisemnego wezwania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

c) gdy członek w poważny sposób naruszył dobre imię Związku.

2. Decyzje o wykreśleniu członka ze Związku podejmuje Zgromadzenie w formie uchwały.

Rozdział 4

Organy Związku

§15

1. Organami Związku są:

a) Zgromadzenie Związku,

b) Zarząd,

2. Zgromadzenie Związku może powoływać komisje doraźne.

3. Zarząd może powoływać zespoły ekspertów jako ciała pomocnicze w realizacji zadań Związku.

§16

1. Zgromadzenie Związku jest najwyższym organem Związku.

2. Gmina członek Związku jest reprezentowana w Zgromadzeniu przez burmistrza lub wójta.

3. Każdemu członkowi związku przysługuje w zgromadzeniu 1 głos.

§17

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Zwyczajne raz do roku w terminie 3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Zgromadzenie Nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie, nie częściej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zgromadzenie Nadzwyczajne także:

a) na żądanie 1/5 członków Związku,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) gdy liczba członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej spadnie do połowy ogólnej liczby członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie w trybie ust. 3 i 4 zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od daty otrzymania żądania lub stwierdzenia obniżenia liczebności organów, o których mowa w ust. 3 lit. c.

6. W przypadku nie dotrzymania terminu, Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna niezwłocznie po stwierdzeniu faktu niedotrzymania terminu przez Zarząd.

7. W przypadku gdy Zgromadzenie Zwyczajne zwołane w sposób określony w ust. 1 nie było władne do podejmowania uchwał z powodu braku quorum, Zarząd wyznacza nowy termin posiedzenia. W takiej sytuacji Zgromadzenie Zwyczajne może podejmować uchwały niezależnie od liczby uczestników Zgromadzenia.

§18

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie na co najmniej 30 dni przed terminem obrad.

2. Porządek obrad Zgromadzenia przygotowuje Zarząd.

3. Członkowie Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem pisemnie co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

4. Uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia powinien być podany pisemnie do wiadomości członków Związku na 3 dni przed terminem obrad.

5. Za zgodą bezwzględnej większości Zgromadzenia poszerzenie porządku obrad jest możliwe do momentu jego przyjęcia.

6. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§19

1. Zgromadzenie może podejmować uchwały w wypadku gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków.

2. Uchwały są podejmowane zwykła większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

§20

Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyborów do organów Związku.

§21

1. Obrady Zgromadzenia prowadzi przewodniczący każdorazowo wybierany spośród przedstawicieli gmin.

2. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie Statutu Związku, regulaminów wewnętrznych, ordynacji wyborczej i dokonywanie w nich zmian, oraz określanie kierunków działania Związku.

b) wybór i odwołanie przewodniczącego Związku, Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz członków Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalenie budżetu Związku,

d) uchwalenie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i opłat od członków,

e) przyjmowanie sprawozdań przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwały w sprawach udzielenia lub nie absolutorium dla organów Związku,

f) ustalenie wynagrodzeń przewodniczącego Zarządu, ustalenie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu i komisji,

g) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

- określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. Do czasu określenia tych zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą zgromadzenia,

- tworzenia i przystępowania do podmiotów prawa handlowego i występowanie z nich,

- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek,

- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, oraz ustalania ich wysokości,

- zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,

h) przyjmowanie do Związku nowego członka,

i) powoływanie komisji do rozwiązania określonych spraw,

j) określanie wielkości zobowiązań finansowych, które Zarząd może samodzielnie podejmować,

k) rozpatrywanie odwołań członków Związku i rozpatrywanie skarg i zażaleń członków Związku, dotyczących działalności Związku i jego organów,

l) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku.

§22

1. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zarządu Związku na okres czterech lat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Kandydatów na przewodniczącego zgłaszają członkowie Zgromadzenia.

2. Statut, dokumenty o charakterze programowym, umowy i inne ważniejsze dokumenty w imieniu Związku podpisuje przewodniczący lub V-ce przewodniczący Zarządu Związku i jeden członek Zarządu.

3. Przewodniczącemu Zarządu Związku przysługuje tytuł „Przewodniczącego Związku".

4. Ustanie członkostwa w Zarządzie Związku następuje w wyniku:

a) śmierci członka Zarządu,

b) ustąpienia członka Zarządu,

c) odwołania członka Zarządu.

5. Odwołanie Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków przez Zgromadzenie, następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na wniosek Komisji rewizyjnej lub 1/5 członków Związku.

§23

1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.

2. Przewodniczący Zarządu Związku kieruje pracą Zarządu

3. W skład Zarządu mogą wchodzić przewodniczący oraz dwóch członków, w tym V-ce przewodniczący.

4. Przewodniczący Zarządu może być wybierany spoza członków Zgromadzenia.

5. Wybór członków Zarządu dokuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,

6. Przewodniczący Związku reprezentuje Związek na zewnątrz.

§24

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Zarząd może podejmować uchwały w przypadku, gdy uczestniczy w posiedzeniu co najmniej połowa jego składu.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Członkowie Zarządu i członkowie Komisji powoływanych przez Zgromadzenie mogą pobierać diety lub ryczałt za udział w posiedzeniach w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie oraz zwrot kosztów podróży.

§25

Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Związku, nie należących do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia, poprzez podejmowanie następujących uchwał, decyzji i czynności:

a) wykonuje uchwały Zgromadzenia,

b) przygotowuje projekty dokumentów programowych Związku,

c) uchwala bieżący program Związku,

d) opracowuje projekt i wykonuje budżet Związku,

e) zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Zgromadzenia Związku i przygotowuje projekt porządku jego obrad,

f) opracowuje roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe,

g) gospodaruje majątkiem Związku w ramach uchwalonego budżetu,

h) określa w drodze uchwały sposób wpłacania składek członkowskich,

i) powołuje i prowadzi biuro Związku dla zapewnienia ciągłości pracy Zarządu,

j) zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

§26

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składa dwóch członków Zarządu Związku.

§27

1. Zarząd może powoływać grupy robocze do realizacji zadań Związku.

2. Grupy robocze są powoływane do realizacji określonych zadań lub spraw. Uchwałą Zarządu o powołaniu grupy określa się odpowiednio zakres jej działalności, jej skład oraz termin ukończenia prac.

3. Grupy robocze przedkładają sprawozdanie Zarządowi.

§28

1. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Zgromadzenie wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osób

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.

4. Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

5. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawach absolutorium dla Zarządu,

b) dokonywanie okresowych kontroli działalności finansowej Zarządu Związku.,

c) kontrola bieżącej działalności Zarządu pod kątem zgodności ze statutem i podjętymi uchwałami Zgromadzenia.

8. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin

pracy komisji uchwalony przez Zgromadzenie.

Rozdział 5

Majątek Związku

§29

1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, przychody ze składek gmin, dotacje i darowizny.

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.

3. Członkowie - Założyciele Związku wnoszą do Związku wpisowe w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie.

4. Członkowie Związku zobowiązani są wnieść wpisowe w całości w terminie

3 miesięcy od dnia rejestracji Zawiązku lub przystąpienia do Związku.

5. Dochodami Związku są:

a) stałe roczne składki i opłaty członkowskie członków Związku,

b) dotacje, darowizny, zapisy dokonywane na rzecz Związku,

c) dochody z majątku, z działalności i odsetki bankowe.

6. Wysokość rocznych składek jest ustalona przez Zwyczajne Zgromadzenie Związku a ich wielkość uzależniona jest od ilości mieszkańców danej gminy -

członka Związku na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy. Składki płatne są z góry w czterech równych ratach do 15 dnia każdego kwartału. Zwłoka w płatności którychkolwiek z rat powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty.

§30

1. Jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia nie wystarczają na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku, stratę pokrywają członkowie Związku, proporcjonalnie do składki rocznej.

2. Koszty realizowanego projektu Związku, które przekraczają pozyskane na ten cel środki finansowe, pokrywają proporcjonalnie do składki rocznej gminy, które uczestniczą w tym projekcie.

§31

1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem zatwierdzającym plan finansowy Związku, jego projekt obejmujący przewidywane przychody i wydatki.

2. Zgromadzenie przyjmuje plan finansowy do 31 grudnia każdego roku.

§32

1. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań określonych w statucie oraz szczegółowych planach na kolejne lata.

2. Z obiektów i urządzeń jego uczestnicy korzystają odpłatnie na równych zasadach.

3. Opłaty za korzystanie z urządzeń i obiektów są określone corocznie przez Zgromadzenie.

§33

Za zobowiązania wobec osób trzecich związek odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe i przejściowe

§34

1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawienie Związku w stan likwidacji na wniosek 4/5 członków związku.

2. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.

3. Do obowiązków likwidatora należy:

a) sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze uchwały oraz zostaje przesłany do wiadomości wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,

b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,

c) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,

d) zakończenie bieżących spraw Związku,

e) ściągnięcie zobowiązań Związku,

f) zbycie majątku Związku,

g) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.

4. Kwota pozostała po zbyciu majątku podlega podziałowi pomiędzy uczestników Związku na dzień postawienia go w stan likwidacji proporcjonalnie do wysokości wniesionych składek. Pierwszeństwo w nabyciu nie zbytych składników majątkowych Związku, jego przedsiębiorstw i zakładów mają członkowie, na obszarze których owe urządzenia się znajdują na dzień postawienia Związku w stan likwidacji.

§35

1. Niniejszy Statut został uchwalony na Zgromadzeniu członków - założycieli Związku w dniu 10.06.2003 r. w Myśliborzu.

2. Statut wchodzi w życie z chwilą jego rejestracji.

§36

Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przyjętym do jego ustanowienia.

§37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 13:47