Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II

Moryń, dnia 10 kwietnia 2018 r.

GMOŚ.6840.9.2016/2018

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Ogłaszam III rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039646/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie,. Zabudowana byłym budynkiem hydroforni, usytuowanym na działce nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją Nr BPI.6730.79.2016.AA. z dnia 20 września 2016 r. o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność.

Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - wolna od zobowiązań

Cena wywoławcza do rokowań - 11.700,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych).

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT (aktualnie 23%) płatny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin i miejsce rokowań - 15 maja 2018 r. o godz. 1030, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów nieograniczonych – I – 22.03.2016 r., II – 26.04.2016 r., III – 01.06.2017 r., IV - 11.07.2017 r., V – 17.08.2017 r., I rokowania – 29.09.2017 r., II rokowania-26.03.2018 r.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości - 600 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań, wniesionej w pieniądzu, płatnej w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczona w terminie do 10.05.2018 r.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności za nieruchomość. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 09.05.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach z napisem „III Rokowania - działka 907/6, obręb Przyjezierze II”.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
  • Datę sporządzenia zgłoszenia.
  • Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  • Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  • Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 09.05.2018 r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik może złożyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA ROKOWAŃ Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51.

Informacja o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip.moryn.pl , infopublikator.pl oraz tablicach sołectw i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-04-2018 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 10-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2018 13:14