herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam z dniem 14 maja 2018 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu, 74-503 Moryń, ul. Dworcowa 6a.

§ 2. Organem prowadzącym Zespołu Szkół, o którym mowa w § 1 jest Gmina Moryń.

§ 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kandydat powinien przedłożyć dokumenty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Moryniu

ul. Plac Wolności 1

74-503 Moryń

2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę w postaci elektronicznej należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Moryniu: /1v326jtiip/skrytka, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

§ 6. 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Moryniu lub data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą: /1v326jtiip/skrytka).

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.moryn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu, Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2018

Burmistrza Morynia

z dnia 10 maja 2018 r.

Wymagania, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:
    1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce zespołu, wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia poniższe wymagania;
    2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    4. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
    1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    3. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze  zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
    4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
    6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
    7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu może przystąpić osoba, która nie jest nauczycielem i spełnia łącznie następujące wymagania:
    1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
    2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
    3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    5. spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego załącznika.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 55/2018

Burmistrza Morynia

z dnia 10 maja 2018 r.

 

Wykaz dokumentów załączanych do oferty zgłaszanej w konkursie na stanowisko

 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Moryniu;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 224, nr 84 poz. 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
 8. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 14. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 2. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Morynia w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu.”

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Bliższych informacji o zasadach konkursu udziela Kierownik Referatu Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu, tel. 91 85 22 383.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Morynia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-05-2018 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Dziedzic 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-05-2018 13:37