Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam z dniem 14 maja 2018 roku konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu, 74-503 Moryń, ul. Dworcowa 6a.

§ 2. Organem prowadzącym Zespołu Szkół, o którym mowa w § 1 jest Gmina Moryń.

§ 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kandydat powinien przedłożyć dokumenty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Moryniu

ul. Plac Wolności 1

74-503 Moryń

2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Ofertę w postaci elektronicznej należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Moryniu: /1v326jtiip/skrytka, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i powinna zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

§ 6. 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Moryniu lub data wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą: /1v326jtiip/skrytka).

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.moryn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu, Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2018

Burmistrza Morynia

z dnia 10 maja 2018 r.

Wymagania, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:
    1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce zespołu, wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia poniższe wymagania;
    2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    4. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
    1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    3. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze  zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
    4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
    6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
    7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu może przystąpić osoba, która nie jest nauczycielem i spełnia łącznie następujące wymagania:
    1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
    2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
    3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
    4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    5. spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego załącznika.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 55/2018

Burmistrza Morynia

z dnia 10 maja 2018 r.

 

Wykaz dokumentów załączanych do oferty zgłaszanej w konkursie na stanowisko

 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
 2. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Moryniu;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 224, nr 84 poz. 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
 8. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 13. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 14. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

 1. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 2. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „ Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Morynia w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu.”

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Bliższych informacji o zasadach konkursu udziela Kierownik Referatu Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu, tel. 91 85 22 383.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Morynia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-05-2018 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Dziedzic 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-05-2018 13:37