herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwala Nr VIII/53/2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy Moryń w latach 2003 - 2005 przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie


Uchwała Nr VIII/53/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy Moryń w latach 2003 - 2005 przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, ze zm. w 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Uchwala się:

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych w miejscowościach

Mirowo, Dolsko, Gądno, Klępicz, Przyjezierze. Stare Objezierze, Nowe Objezierze

eksploatowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. z siedzibą

w Goleniowie w latach 2003 - 2005 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr l

do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Karol Głodny


0x01 graphic
PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ I SIECI WODOCIĄGOWYCH

EKSPLOATOWANYCH PRZEZ

"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKĘ Z 0.0.

NA TERENIE GMINY MORYŃ

l. Planowany zakres usług wodociągowych

W oparciu o niniejszy plan rozwoju i modernizacji eksploatator zakłada dostawę wody w sposób ciągły o właściwych parametrach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r, w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203 póz. 1718). Dostawa wody odbywać się będzie w oparciu o istniejące, zmodernizowane ujęcia i sieci wodociągowe w miejscowościach:

— Mirowo,

— Dolsko,

— Gądno,

— Klępicz,

— Stare Objezierze,

— Nowe Objezierze,

— Przyjezierze.

Dostawa wody odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności na podstawie aktualnych pozwoleń na eksploatację obiektów (pozwoleń wodnoprawnych), pod nadzorem służb sanitarnych i dozorowych.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach:

patrz tabela -"Plan modernizacji i rozwoju ujęć wody na terenie gminy MORYŃ".

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Głównym czynnikiem zmierzającym do zracjonalizowania zużycia wody będzie opomiarowanie odbiorców usług. Realizacja prac związanych ze zwodomierzowaniem przyłączy planowane jest na rok 2004 i 2005, bo pamiętać należy, iż wykonanie tego zadania może być opóźniane przez odbiorców niezainteresowanych w opomiarowaniu ich zużyć. Opóźnianie to będzie możliwe poprzez brak realizacji zaleceń eksploatatora, co do dostosowania instalacji wewnętrznej niezbędnego do zamontowania wodomierza. Niezbędna w tym zakresie będzie więc determinacja nie tylko samego eksploatatora ale i wsparcie administracyjne Gminy. Niewątpliwych oszczędności w zużyciu należy spodziewać się również po dokonaniu przeglądu sieci, usunięciu stwierdzonych wycieków, dokonaniu konserwacji i remontu urządzeń sieciowych.


4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

rok

proponowane nakłady

inwestycyjne w poszczególnych latach

2003

10.000 zł

2004

262.520 zł

2005

7.420 zł

szczegółowo -patrz tabela -"Plan modernizacji i rozwoju ujęć wody na terenie gminy MORYŃ".

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zakładamy przyjęcie następujących zasad finansowania przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych określonych w pkt. 2 niniejszego planu:

A. Zadania realizowane ze środków własnych eksploatatora:

1) działania zmierzające do utrzymania jakości usług (w szczególności dostawy wody) zgodnej zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) prace zmierzające do utrzymania wszystkich obiektów w eksploatacji w oparciu o uzyskane pozwolenia wodno-prawne,

3) przegląd i konserwacja istniejących sieci wodociągowych i zabudowanych na nich urządzeń;

4) modernizacja ujęcia wody w Mirowie, w szczególności:

a) wykonanie odstojnika wód popłucznych z przepompownią;

b) remont sprężarki;

c) wymiana i remont agregatu głębinowego.

5) modernizacja ujęcia wody w Klępicz, w szczególności:

a) wymiana i remont agregatu głębinowego.

6) modernizacja ujęcia wody w Gądno, w szczególności:

a) remont kanalizacji wód popłucznych;

b) wymiana i remont agregatu głębinowego.

7) opomiarowywanie odbiorców ryczałtowych;

B. Zadania realizowane ze środków zabezpieczonych przez Gminę i ewentualnych funduszy zewnętrznych:

- wymiana całych odcinków sieci głównych wodociągowych,

- nowe zadania inwestycyjne, przełączanie miejscowości, likwidacja ujęć.

szczegółowo -patrz tabela -"Plan modernizacji i rozwoju ujęć wody na terenie gminy MORYŃ"

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 10:46