herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VIII/54/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o


Uchwała Nr VIII/54/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003r

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747, ze zm. w 2002r Dz. U.Nr 113, poz. 984),Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie: w następujących wysokościach:

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

l.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i po zaprzemy s łowi odbiorcy usług

Cena za lm3 dostarczonej wody

1,78

1,90

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,30

1,39

zł / miesiąc/ za odbiorcę (punkt)

2.

Gmina za wodę pobieraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Ceny za l m3 dostarczonej wody

1,78

1,90

zł/m3

§ 2 Taryfa określona w tabeli z § l obowiązuje przez l rok, tj. od dnia Ol sierpnia 2003 do dnia 31.1ipca 2004r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia i Prezesowi „Wodociągów Zachodniopomorskich" sp. z o.o. w Goleniowie

§ 4 Traci moc uchwała nr 'XXXII/321/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowie

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 11:03