herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018
BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 391 o pow. 30 m2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00041055/5.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres 1 roku, przeznaczona na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

roczny czynsz- 6,90 zł.( słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) plus obowiązujący podatek Vat, płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 27 czerwca 2018 r. do 17 lipca 2018 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-06-2018 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Waszak 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2018 11:11