herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VIII/55/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gos


UchwałaNrVIII/55/2003 RadyMiejskiej w Moryniu

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, ze zm. w 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w następujących wysokościach:

1. woda - l,69zł/m3 brutto

2. ścieki - 2,77 zł/m3 brutto

§ 2. Taryfa określona w § l obowiązuje od dnia l sierpnia 2003r. do dnia 31 lipca 2004r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

§ 4 Traci moc uchwała Nr XXXII/322/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia  20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i za ścieki wprowadzane  do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Moryniu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Przewodniczący Rady             

KarolGłodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 09-07-2004 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 11:09