Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. GOSPODARKI MIENIEM I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie wyższe lub średnie. (preferowany kierunek: ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami);
  7. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętności negocjacyjne i perswazyjne, zorientowanie na realizację celu, praca pod presją czasu, dokładność, innowacyjność i kreatywność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów;
  8. znajomość przepisów prawnych z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ochrony środowiska, ochrony przyrody;
  9. znajomość pakietu MS Office: szczególnie bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel;
  10. prawo jazdy kategorii B.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. przynajmniej jeden rok stażu pracy w administracji publicznej;
  2. doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami;
  3. znajomość obsługi kserokopiarki, skanera, faxu.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem, w tym:
   1.  sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych.
  2. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowania jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, a w szczególności:
   1. tworzenie i realizacja programów i planów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
   2. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
   3. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie;
   4. organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska;
   5. współdziałanie ze szkołami w zakresie edukacji ekologicznej.
  3. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o odpadach i ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w szczególności tworzenie i realizacja programów w zakresie gospodarki odpadami, wyrobami zawierającymi azbest;
  4. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Moryń, a w szczególności:
   1. wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
   2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
   3. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
   4. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
   5. współpraca ze Związkiem Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
  5. realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, w tym:
   1. popularyzacja i propagowanie zasad i celów ochrony przyrody;
   2. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew krzewów oraz ustalanie opłat z tego tytułu;
   3. wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia;
   4. zakładanie i utrzymywanie gminnych terenów zielonych;
   5. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 4. Warunki pracy na stanowisku ds.  gospodarki mieniem i ochrony środowiska  w Urzędzie Miejskim w Moryniu:
  1. Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki w pomieszczeniach biurowych. Z pracą związane są wyjazdy służbowe.
  2. Współpraca z innymi instytucjami. Praca pod presją czasu, Praca wymaga dokładności, umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych, negocjacyjnych, perswazji, umiejętnego współdziałania z innymi osobami. 
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego (nie dotyczy obywateli polskich);
  7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia;
  9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
  11. oświadczenie o  treści: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 902.)”;
  1. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. godz. 1500 pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.  gospodarki mieniem i ochrony środowiska  w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Moryniu w dniu 13 sierpnia 2018 r.  o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w na stronach bip.moryn.pl (kliknij TU, aby przejść do regulaminu) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 466 79 64.

Informacja o wynikach naboru będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują w I etapie naboru będzie można odebrać osobiście z Urzędu Miejskiego w Moryniu w ciągu 7 dni od zakończenia I etapu naboru. Po tym terminie dokumentacja będzie niszczona.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku zakończenia procedury naboru nie zostaną wybrani, będzie można odebrać osobiście z Urzędu Miejskiego w Moryniu w ciągu 7 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumentacja będzie niszczona.

--- Klauzula Informacyjna ---

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy, o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. +48 91 466 79 50, e-mail: um@moryn.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moryn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu jednorazowej rekrutacji), c(przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), rozporządzenia RODO w celu realizacji procesu rekrutacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  • w przypadku osób, które nie zakwalifikują się w I etapie naboru – przez okres 7 dni od zakończenia I etapu naboru;
  • w przypadku osób, które nie zakwalifikują się w II etapie naboru – przez okres 7 dni od zakończenia naboru;
  • w przypadku osoby, która zostanie wyłoniona na wolne stanowisko pracy – dokumentacja zostanie dołączona do akt osobowych pracownika i przechowywana będzie zgodnie z przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych.
 7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i bez wpływu na zgodność ich przetwarzania z prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-07-2018 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 27-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-07-2018 11:15