Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwala Nr XVI 119 2004r W sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samor


Uchwala Nr XVI 119 2004r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2004r

W sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art.5 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U .Mr96, póz .873), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

§1.1. Uchwala się program współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust.l dotyczy;

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.jeżeli ich cele. statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Moryń.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Głodny


Załącznik

Do Uchwały NR XVI 119 2004

Rady Miejskiej w Moryniu

Z dnia 29 kwietnia 2004

P R O G R A M

Współpracy z organizacjami pozarządowymi

I z innymi podmiotami na rok 2004


ROZDZIAŁ I

1. Ilekroć mowa jest o:

1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r.,poz.873),

2) Programie - rozumie się przez to Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami,

3) Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.2 pkt. l Ustawy,

4) Urzędzie • rozumie się przez to Urząd Miejski w Moryniu.

5) Gminie - rozumie się przez to Gminę Moryń,

6) Podmiocie - rozumie się przez to osoby prawne i Jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

2. Rada Miejska w Moryniu uchwala roczny program współpracy z:

1) organizacjami pozarządowymi,

2) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościół ów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli, ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

3 • Gmina •Moryń dążąc do możliwości najszerszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, wspierać będzie realizację swoich zadań poprzez organizacje pozarządowe.

4 • Rada Miejska w corocznym budżecie będzie zapewniać środki na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe.

5. Dotacje nie będą udzielane na finansowanie:

a) działalności związkowej. politycznej. religijnej,

b) prowadzenie działalności gospodarczej,

c) zakupów inwestycyjnych i remontów nie stanowiących integralnej części zgłoszonego zadania,

d) organizacji nie wywiązujących się z zobowiązań wynikających z realizacji zadań zleconych w latach poprzednich.

ROZDZIAŁ 2

l. Gmina realizuje zadania publiczne o których mowa w Ustawie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami. Współpraca ta może przybrać następujące formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

2. Zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu ofert. ogłoszonego z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

3 Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać Informacje o:

a) rodzaju zadania,

b) wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania,

c) zasadach przyznawania dotacji,

d) terminach i warunkach realizacji zadania,

e) terminie składania ofert,

f) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

g) realizowanych w roku budżetowym l w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju l związanych z nimi kosztami Ł dotacjami przekazanymi na ich realizację.

4 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

5. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje się spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.

6. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzona jest pisemna umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego.

7. Podmiot, który realizuje zadanie zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

8. W czasie wykonywania zadania publicznego Urząd dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji.

9 Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

10.Organizacje pozarządowe i Podmioty oraz Burmistrz Gminy Informuję się wzajemnie o planowanych kierunkach działań związanych z działalnością statutową i prowadzą obustronne konsultacje.

11.Organizacje pozarządowe lub Podmioty mogą z własnej Inicjatywy złożyć Miastu ofertę realizacji zadań publicznych.

12.Burmistrz powołuje wspólny zespół, do zadań, którego należeć będzie :

1) omawianie zadań publicznych, które mogą być realizowane w danym roku,

2) wyrażanie opinii dotyczących rocznych programów współpracy*

13.Urząd zapewnia organizacjom pozarządowym i Podmiotom pomoc w zakresie:

1) przepływu informacjach o szkoleniach, konferencjach, seminariach związanych z ich działalnością statusową

b) nawiązywania kontaktów międzynarodowych,

c) udzielania rekomendacji dla firm sponsorujących projekty organizacji pozarządowych lub Podmiotów.

d) udostępniania obiektów użyteczności publicznej dla celów realizacji zadań publicznych.

14.Gmina opiera swoja współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

15.Gmina zapewnia jawność zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i Podmiotom poprzez:

a) ogłaszanie konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,

b) informowanie społeczności lokalnej o zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych i Podmiotów w drodze konkursu oraz jego rezultatów.

16.Działalność organizacji pozarządowych i Podmiotów w zakresie ich działalności statutowej powinna wspierać Gminę w realizacji ich zadań publicznych

ROZDZIAŁ III

Współpraca Gminy z organizacjami l Podmiotami obejmować będą w 2004 r. następujące obszary:

1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym w szczególność i:'

a) ochrona średniowiecznego wieńca murów obronnych w Moryniu,

b) ochrona zabytkowych obiektów sakralnych, kościołów, kaplic cmentarnych.

2) Kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

a) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,

b) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

3) Ochrona zdrowia, w tym w szczególności:

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi,

b) badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy,

c) wspieranie zadań z zakresu publicznej służby krwi.

4) Ochrona środowiska, w tym w szczególności:

a) wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej,

b) wspieranie akcji "Sprzątanie świata - Polska 2004"

5) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym w szczególności;

e) wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej ,

b) wspieranie Inicjatyw na rzecz krajoznawstwa i rozwoju turystyki •

6) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym w szczególności:

a) wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz społeczności lokalnej.

Uzasadnienie'

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi l Innymi podmiotami jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia programu współpracy na kolejne lata, jak również wyrazem woli kontynuacji wieloletnich doświadczeń Gminy Moryń w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:24