herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Informacja Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Podstawowym zadaniem związanym z działalnością profilaktyczną komisji, była praca z osobami zgłoszonymi, u których wystąpił problem alkoholowy. W roku 2003 zgłoszonych do komisji zostało 17 osób, jednak wniosków rozpatrzono 27. Były to sprawy powtarzające się z lat ubiegłych. Z, tego 9 spraw skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gryfinie, z wnioskiem o ustalenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, zawieszono 5 wniosków, 13 osób podjęło leczenie odwykowe.

Na dofinansowanie świadczeń w zakresie rozpoznania i diagnozy uzależnień, nie wydatkowano własnych środków. Samo zadanie zostało jednak zrealizowane przez kierowanie spraw bezpośrednio do Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia o poddaniu badaniom przez lekarz biegłego i wskazania stopnia uzależnienia, osób skierowanych przez komisję.

Na działalność profilaktyczna. GKRPA, złożyło się także zakupienie spektaklu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci klas VI Szkół Podstawowych w Klępiczu, Witnicy i Moryniu oraz Gimnazjum w Moryniu. Dzieci z terenu dowieziono autobusami szkolnymi. Wszystkie szkoły podstawowe zostały objęte także programem realizowanym przez własnego /przeszkolonego/ realizatora. Był to program podstawowy p.n. 'Zanim spróbujesz'. Jak wynika z zestawienia, gro środków uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na utrzymanie i działalność świetlic środowiskowych. Na terenie gminy funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych: w Bielmie, Klępiczu, Przyjezierzu, Starym Objezierzu i Moryniu. W ramach zajęć czynne są także sale komputerowe w Klępiczu, Moryniu i Witnicy. W Moryniu i Klępiczu zajęcia prowadzone są przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. W Witnicy zajęcia prowadzone są przez wychowawcę świetlicy środowiskowej. Opiekę merytoryczną nad działalnością świetlic sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlice środowiskowe skupiają przede wszystkim dzieci z rodzin patologicznych. Jednak umiejętne

zajęć i pracy świetlic środowiskowych i świetlic wiejskich, sprzyja integracji wszystkich dzieci i młodzieży-całej młodej społeczności wiejskiej. Niewątpliwie dużą rolę 'spełniają także Rady Sołeckie i organizacje społeczne, które aktywnie uczestniczą w organizacji zajęć świetlicowych, ale także włączają młodych do działalności społecznej na rzecz własnego środowiska. Szczególnie duże osiągnięcia w tym zakresie mają Rady Sołeckie ze Starego Objezierza i Przyjezierza. Na działalność świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 26,037 zł.

W ramach realizacji programu dofinansowano również imprezy, wycieczki, ferie organizowane przez szkoły, KGW, Rady Sołeckie, w których uczestniczyły dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Sfinansowano między innymi: wyjazd dzieci nad morze z parafii Klępicz, wycieczkę klasy II Gimnazjum w Moryniu, wyjazd dzieci i młodzieży z MOK-u w Moryniu na przegląd Ruchu Artystycznego Środowisk Wiejskich w Ińsku, Dzień Dziecka i pożegnanie lata organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Witnicy, zakupiono stół do tenisa stołowego do świetlicy w Przyjezierzu, sfinansowano organizację ferii zimowych mieście i sołectwach na kwotę 5.352 zł /bez świetlic środowiskowych/.

Komisja spotykała się na posiedzeniach raz w miesiącu z wyjątkiem miesięcy letnich /czerwiec i sierpień/, w których to przeprowadzone zostały kontrole placówek handlowych i gastronomicznych na terenie gminy /sołectw/.Komisja dokonała kontroli pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stwierdzone nieprawidłowości, eliminowano przez udzielanie upomnień sprzedawcom, oraz wystosowano pisma do Rewiru Dzielnicowych w Moryniu z wnioskiem o zwrócenie uwagi na spożywanie alkoholu przez klientów sklepów prowadzących sprzedaż

napojów alkoholowych, bezpośrednio w sklepie bądź w jego pobliżu. Taka sytuacja występuje niestety w całej naszej gminie. Ponowne kontrole potwierdziły wykonanie zaleceń. Komisja wystąpiła również do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o usunięcie reklam napojów alkoholowych z zewnętrznych elewacji budynków.

Z inicjatywy komisji zorganizowane zostało także spotkanie prezesów klubów sportowych naszej gminy, z uwagi na częste zakłócanie porządku podczas organizowanych meczy piłkarskich przez nietrzeźwych kibiców. Niestety tylko jeden prezes zainteresowany był współpracą z komisją i budowaniem lokalnej koalicji trzeżwościowej.

Z zaplanowanych zadań, nie zrealizowano podstawowego szkolenia dla nowo powołanego członka komisji, z uwagi na brak ofert i zbyt późny i niekorzystny termin realizacji szkolenia przez Zachodniopomorską Fundację ETOH. Natomiast w ramach szkoleń zrealizowano szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych, tworzących grupę odpowiedzialną za budowanie koalicji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Byli to: policjanci, nauczyciele, pielęgniarki środowiskowe, przedstawiciele GKRPA, OPS, Świetlicowe świetlic środowiskowych. Szkolenie zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Poczynione oszczędności w realizacji wydatków zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pozwoliły na sfinansowanie w znacznie większym stopniu od planowanego, remontu świetlicy środowiskowej w Witnicy. Komisja zaopiniowała również 24 wnioski o wydanie opinii na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w tym: '15 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,5 wniosków do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 4 wnioski na jednorazową, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach organizowanych imprez.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:51