Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Inoformacja z Policji


Moryń, dnia 19. 04. 2004 r.

INFORMACJA

STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA TERENIE DZIAŁANIA REWIRU DZIELNICOWYCH

W MORYNIU ZA 2003 ROK

Rewir Dzielnicowych w Moryniu ustawowe zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego realizuje pod nadzorem i przy pomocy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i bezpośrednio Komisariatu Policji w Chojnie.

Głównymi elementami, które w znacznym stopniu rzutują na zagrożenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego są: - tereny ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych i biwakowych, domków letniskowych przyległych do jeziora

Morzycko i hotele

- bezrobocie

- wzrost ludności napływowej, w tym z za granicy - głównie z

Niemiec

I. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ

W 2003 roku na terenie działania RDz w Moryniu nastąpił wzrost przestępczości. W porównaniu-do roku 2002 ilość wszczętych postępowań przygotowawczych ( 78 - 2002 r do 84 - 2003 r ) zwiększyła się o 7, 2%. Wraz ze wzrostem wszczętych postępowań zwiększyła się ilość przestępstw stwierdzonych (59 - 2002 r do 92 - 2003 r) tj. o 36 % w porównaniu do 2002 roku.

Na terenie działania RDz w Moryniu ilość przestępstw stwierdzonych kształtowała się następująco:

- ogólna 92 wzrost o 33

- kryminalne 55 wzrost o 8

W kategorii wybranych p - stw kryminalnych największą grupę stanowią:

1. Kradzież z włamaniem 23 wzrost o 5

2. Kradzieże zwykłe 19 wzrosło 10

3. Kradzieże samochodów 10 spadek o 9

4. Rozboje i kr. Rozbójnicze 3 wzrost o 2

5. P-stwa drogowe 11 wzrost o 3

6. Ustawa o przeciwdz. Narkomanii - l na tym samym poziomie.

Przestępstw przeciwko podatkowi akcyzowemu i kodeksu karno skarbowego i przestępstw gospodarczych nie odnotowano.

W dalszym ciągu zauważalny jest wzrost przestępczości kryminalnej z 47 w roku 2002 do 55 w 2003 r., a w szczególności w kradzieżach z włamaniem i kradzieżach zwykłych rzeczy cudzej. Wystąpił nieznaczny wzrost w rozbojach i kradzieżach rozbójniczych. Faktem zadawalającym jest spadek w kradzieżach samochodów z 19 w 2002r do 10 w 2003r. Wymienione kategorie przestępstw stanową nadal duży problem dla tut. RDz jak i innych jednostek policji.

Zdecydowana większość kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłych, kradzieży pojazdów i pozostałych przestępstw miała miejsce w takich miejscowościach jak: Moryń, Witnica, Gądno,

Kolejnym osiągnięciem policjantów tut, RDz przy pomocy KP Chojna ( podobnie jak w ubiegłym roku) było przyczynienie się do zatrzymania i ustalenia dwóch sprawców usiłowania kradzieży samochodu w Moryniu, przy ul. Brzozowej. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wnioskowanie i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na

3 m-ce.

Innym przykładem jest ustalenie sprawcy 3 włamań do mieszkań oraz 3 rozboi na osobie mało komunikatywnej i bezradnej w chwili napadu. Należy podkreślić iż podane przykłady sprawiały dużą. trudność w wykryciu sprawców. Podobną trudnością było zebranie materiału dowodowego na sprawcę czynu z art. 200 § 1KK ( wykorzystanie seksualne nieletniej poniżej lat 15). Postępowanie w tej sprawie zostało zakończone wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia.

III. PROBLEMATYKA WYKROCZEŃ I NIELETNICH

W ubiegłym roku funkcjonariusze RDz w Moryniu ujawnili łącznie 63 wykroczenia z czego sporządzono i skierowano 50 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Chojnie. 13 postępowań umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Największą liczbę wniosków sporządzono za wykroczenia związane z naruszeniem przepisów przeciwko mieniu - 17. Pozostałe to wykroczenia drogowe - 13, przeciwko obyczajności publicznej - 5, porządkowi i spokojowi publicznemu-4, obowiązkowi ewidencyjnemu - 2 i inne w tym z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym - 9.

Ponadto ukarano mandatami za wykroczenia 71 osób na kwotę 4190 zł ( 2002 r. ukarano 14 osób na kwotę 2600) oraz

- przekonwojowano - 27 osób 15 w 2002r.

- przeprowadzono interwencji 132 57

- osadzono w PDOZ do wytrzeźwienia - 21 osób 7

Bielin i Przyjezierze. Obiekty, które były w zainteresowaniu sprawców przestępstw to: mieszkania, domki letniskowe, altanki, pomieszczenia biurowe, sklepy, komórki, nieczynne zakłady i obiekty sakralne. Głównym przedmiotem zainteresowania sprawców było mienie prywatne, np, samochody, motocykle, rowery, sprzęt RTV, telefony komórkowe, anteny satelitarne, różnego rodzaju narzędzia i inne już mniej wartościoweprzedmioty.

II. EFEKTY WYKRYWCZE PRACY POLICYJNEJ

W 2003 roku w związku z odnotowanymi zdarzeniami zostało przeprowadzonych ogółem 84 postępowania, z czego 29 postępowań skierowano z wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia, 39 postępowań umorzono z powodu niewykrycia sprawców, l z braku dostatecznych dowodów winy, 12 postępowań umorzono z braku cech przestępstwa i l postępowanie zawieszono. W skali ogólnej przestępczości wykrywalność popełnionych przestępstw wynosi 51 %. W 2002 roku wykrywalność ta wynosiła 44 %. Daje to wzrost o 7 %. Pomimo szkoleń, oddelegowań do innych służb oraz do innych zadań służbowych ( konwoje, doprowadzenia, służby prewencyjne itp.) praca wykrywcza w przeprowadzonych postępowaniach przygotowawczych była na dobrym poziomie.

W 2003 roku ujawnionych i stwierdzonych przestępstw dopuściło się 53 podejrzanych w tym dwoje nieletnich. W 2002 r. 42, co oznacza wzrost o 11. Do najciekawszych od strony dochodzeniowej postępowań przygotowawczych, gdzie ustalono większą ilość sprawców i czynów przestępczych należy zaliczyć 11-osobową grupę z terenu gminy Moryń, dokonującą kradzieży mienia prywatnego, fałszowania dokumentów i trudniącą się paserstwem, 3-osobową grupę, która dokonała włamania do obiektu sakralnego tj., plebani w Moryniu, gdzie łupem sprawców były pieniądze zebrane po kolędzie i telefon komórkowy oraz 5-osobową grupę, która dokonała włamania do nieczynnej gorzelni w Witnicy, z której sukcesywnie wynoszony był wartościowy materiał i urządzenia gorzelni z miedzi i aluminium.

" zatrzymano pr. jazdy i dow. rej. - 8 15

- załatwiono i zabezp. zdarzeń drogowych - 12 12

Na podległym terenie w 2003 r. 2 nieletnich popełniło 2 czyny zabronione tj. kradzież i kradzież z włamaniem. W porównaniu do roku 2002 spadła ilość nieletnich dokonujących czynów zabronionych a tym samym zmalała ilość dokonywanych czynów przez nieletnich ( 9 nieletnich i 9 czynów w 2002 r.).Z przedstawionych danych wynika że rozpoznanie środowiska nieletnich przez policjantów tul. RDz ulega znacznej poprawie. Niezależnie od wykazanych czynów karalnych 3 nieletnich pow. lat 13 popełniło 3 wykroczenia co daje spadek o 4 wykroczenia i 7 nieletnich w porównaniu do 2002 roku. Ponadto 4 nieletnich do lat 13 dopuściło się popełnienia 2 czynów karalnych z artykułu 157 i 158 § l KK oraz l wykroczenia z artykułu 124 § l KW. Kontynuowano działania profilaktyczne - prewencyjne dotyczące nieletnich, i w tej pracy f- sze tut. Rewiru Dzielnicowych zwracali szczególną uwagę. W ramach prewencji kryminalnej były przeprowadzane spotkania z młodzieżą szkolną, nauczycielami i rodzicami, rozmowy profilaktyczne z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz kontrole w miejscach zamieszkania nieletnich. Pełny obraz działalności profilaktycznej na rzecz nieletnich obrazują n.w. dane:

1. skierowano zawiadomień do :

- Sądu Rodzinnego i Nieletnich - 25

- Szkół i innych placówek oś. i wychów. - 12

- innych instytucji i organizacji - 8

" pism do rodziców - 3

2. przeprowadzono rozmów prof, ostrzegawczych z nieletnimi - 50

3. przeprowadzono rozmów z rodzicami - 36

4. odbyto spotkań :

- z młodzieżą - 11

- z rodzicami - 2

" z pedagogiem - 8

5. ujawniono nieletnich pod wpływem alkoholu - 6

Przykładów spektakularnych x udziałem nieletnich w 2003 r. nie odnotowano.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

W porównaniu do 2002 roku stwierdza się znaczny wzrost przestępczości ogólnej tj., z 59 do 92 ( 33 ) przestępstw, a nieznaczny w przestępczości kryminalnej - z 47 do 55. W przestępczości kryminalnej należy zaznaczyć wzrost przestępstw w kradzieżach - z l O do 19 oraz znaczny spadek w kradzieżach pojazdów samochodowych - z 19 do 10 w 2003 roku.

Przedstawione wyniki nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Problemy te są zauważalne nie tylko przez policję ale także przez rodziców i różne instytucje mające wpływ na poprawę stanu rzeczy. Brak jest jednak rzetelnej i systematycznej współpracy z policją.

Pomimo tego Rewir Dzielnicowych w Moryniu nadal będzie realizował swoje ustawowe zadania rzetelnie i sumiennie, zgodnie ze strategią Komendanta Powiatowego policji w Gryfinie dążąc do ograniczenia przestępczości i zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

V. ZAMIERZONE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 2003 r.

W celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa i zaufania społeczeństwa do policji tutejszy Rewir Dzielnicowych wyznaczył sobie następujące priorytety na rok 2004 r.

l. Ograniczenie przestępczości kryminalnej ( kradzieże samochodów, kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem, przestępczość narkotykowa przy współpracy K.P Chojna i KPP Gryfino )

2. Dążyć do wyeliminowania ;

- spożywania alkoholu w miejscach publicznych

- zakłócenia porządku publicznego, spoczynku nocnego

i chuligańskiego zachowania młodych ludzi, niszczenia urządzeń

użytku publicznego, zanieczyszczania miejsc publicznych,

zgodnego z prawem zachowania właścicieli psów.

3. Edukować i informować społeczeństwo ( rodziców, opiekunów, pedagogów, wychowawców ) o zagrożeniu narkomanią, o wczesnych oznakach zagrożenia uzależnieniem, dostępnych środkach, sposobach ich pakowania, przechowywania, metodach pracy dilerów, dostępnych formach pomocy, obowiązujących przepisów prawnych, a także odpowiedzialności karnej nieletnich.

4. Nawiązać stałą współpracę dzielnicowych z placówkami oświatowymi, klubami młodzieżowymi celem wspólnego rozpoznawania zagrożenia wobec rodzin patologicznych, osób poszukiwanych i nieletnich zagrożonych demoralizacją, poprawić realizację zadań dotyczących prewencji kryminalnej ( prowadzenie pogadanek w szkołach i wspólnych dyżurów z pedagogiem szkolnym ).

5. Odpowiednio planować służby obchodowe w zależności od zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem służb dzielnicowych.

Opr. BP/BP


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 26-05-2004 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2004 10:55