Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 29 listopada 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalnośic wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. 2019-12-23 08:46
Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-12-11 10:01
Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2019-12-09 14:04
Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-12-05 08:58
Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-12-03 11:09
Zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r. 2019-11-29 16:01
Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:42
Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:41
Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-11-25 13:30
Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-26 08:39
Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-11-08 14:24
Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2 2019-11-18 15:03
Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Morynia Szefa Obrony Cywilnej Gminy Moryń w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej (FOC) na terenie gminy Moryń 2019-11-05 07:29
Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 15:02
Zarządzenie Nr 101/2019 w spawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-11-08 10:35
Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie ogłoszeina wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-10-25 08:14
Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń 2019-10-21 12:50
Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-10-18 12:56
Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-10-21 08:08
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 15:01
Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania komisji 2019-10-09 13:12
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-11-18 15:00
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-18 14:58
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:53
Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-09-23 13:21
Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Solectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 2019-11-18 14:45
Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 14:42
Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00038-65170-UM1610055/18 pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze" 2019-09-24 12:44
Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-19 07:32
Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-09-24 12:41
Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-09-06 15:25
Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:30
Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-08-29 08:50
Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-08-29 08:55
Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-11-18 14:29
Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-08-22 08:24
Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 08:54
Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-08-02 15:12
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:27
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-07-29 08:07
Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopieeń nauczyciela mianowanego 2019-08-22 08:11
Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-07-25 10:44
Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Przedszkole równych szans" Nr RPZP.08.01.00-32-K030/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019-11-18 14:25
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:16
Zarządzenie nr 71/2019 w sprawie przygotowania głównego Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy Burmistrza Morynia 2019-07-10 11:14
Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie regulaminu strony internetowej Gminy Moryń 2019-07-10 11:11
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-11-18 14:15
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-11-18 14:12
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 14:10
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie ustalenia cen za świadczeie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-06-27 12:18
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2019-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.2 (budowa zintegrowanej sieci szlaków rowerowych) Strategii Gminy Moryń na lata 2016 - 2019 2019-11-18 14:09
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 11:31
Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-09-27 09:16
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-09-27 09:15
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-07-19 15:32
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2019-11-18 11:10
Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierź. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2019-11-18 11:09
Zarządzenie Nr 58 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-06-10 12:40
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-18 11:07
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 11:05
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie powołania komisji ds. ujawnienia środka trwałego 2019-11-18 11:03
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 2019-11-18 10:35
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-05-28 11:40
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:32
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 10:31
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2019-05-16 11:01
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-16 10:59
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Moryń, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:03
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu 2019-11-18 10:29
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:26
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie zasad korzystania z fontanny usytuowanej na Plancu Wolności w Moryniu 2019-04-24 12:41
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-28 11:01
Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2018 roku 2019-11-18 10:24
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania komisji ds. ujawnienia środka trwałego 2019-11-18 10:19
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-04-02 14:17
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2019-04-02 09:13
Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-11-18 10:17
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-04-02 07:32
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-04-02 07:37
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń 2019-04-04 14:02
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszeone otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2019 r. 2019-03-27 08:56
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki nr 8 w Moryniu 2019-11-18 10:15
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. 2019-03-22 07:31
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-03-19 14:44
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-03-11 14:26
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-11-18 10:10
Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaji zdawczo-odbiorczej w sołectwach 2019-11-18 10:08
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie przekazania w użyczenie świetlic wiejskich 2019-03-04 09:07
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu. 2019-11-18 09:52
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2019 r. 2019-02-28 12:25
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2019-03-05 09:46
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 2019-11-18 09:50
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-18 09:48
Zarządzenie Nr 22/2019 zmieniające zarzązenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu 2019-02-20 14:55
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie powołania komisji ds. przejęcia obiektów UKS "Morzycko" Moryń 2019-11-18 09:45
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatkó zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-11 14:05
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 2019-11-18 09:34
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 10 stycznia 2019 r. na wsparcie realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-05 15:00
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-02-05 08:33
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu 2019-02-01 12:58
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-02-05 08:30
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-02-01 13:00
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości do odania w dzierżawę 2019-01-29 12:04
Zarządzenie Nr 12/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-01-25 12:21
Zarządzenie Nr 11/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2019-01-25 12:19
Zarządzenie Nr 10/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2019-01-25 11:23
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i szkoły podstawowoj 2019-02-05 08:26
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jedostkach OSP Gminy Moryń w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 09:49
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu 2019-02-05 08:23
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2019-01-18 15:07
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-17 10:33
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2019-01-17 10:33
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. 2019-01-10 14:00
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego 2019-01-09 09:29
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia diagnozy bieżącego utrzymania obiektó Zespołu Szkół w Moryniu oraz określenia potrzeb inwestycyjnych 2019-01-17 10:27