Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń

Zarządzenie Nr 36/2019
Burmistrza Morynia

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się jezioro Bielin w Gminie Moryń do wędkowania na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem amatorskiego połowu ryb obowiązującym na jeziorze Bielin stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zakup zezwoleń dokonuje się poprzez wpłatę kwoty określonej w § 2.na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 8093 7010 4603 0006 4820 0300 07 Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu przelewem bankowym lub pocztowym, z podaniem imienia i nazwiska, adresu, okresu połowu –roczny lub 2 tygodniowy z podaniem konkretnej daty, nazwy zbiornika wodnego, nr karty wędkarskiej. Dowód wpłaty traktowany jest jak zezwolenie. Niedopełnienie obowiązku należytego podania wszystkich danych traktowane będzie jako brak zezwolenia. Opłaty można dokonać również w Urzędzie Miejskim w Moryniu lub u sołtysa sołectwa Bielin.

§ 2. 1. Na jeziorze Bielin, dzierżawionym od Skarbu Państwa, administrowanym przez Gminę Moryń obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):

a) osoby zamieszkałe na terenie gminy Moryń:

 

za cały rok:

za 2 tygodnie:

z brzegu

20,00 zł

10,00 zł

z łodzi (w tym z brzegu)

30,00 zł

15,00 zł

b) osoby nie zamieszkałe na terenie gminy Moryń:

 

za cały rok:

za 2 tygodnie:

z brzegu

40,00 zł

20,00 zł

z łodzi (w tym z brzegu)

60,00 zł

30,00 zł

2. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.

3. Do kontroli na jeziorze Bielin upoważnieni są:

a) funkcjonariusze Policji,

b) strażnicy Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażnicy Społecznej Straży Rybackiej.

4. Naruszenie zasad amatorskiego połowu ryb określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie jeziora Bielin pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub cofnięcie zezwolenia bez możliwości odszkodowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Drogownictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek


Załącznik do

Zarządzenia Burmistrza Morynia

Nr 36/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Gminy Moryń.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO

1. Prawo do wędkowania w wodach jeziora Bielin mają osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH JEZIORA BIELIN

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską oraz zezwolenie.

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej.

3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie lub uzgodnienie z Gminy Moryń.

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

a) jednym haczykiem z przynętą, albo

b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

2. Połów ryb wędką pod lodem  uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

a) jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

b) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

3. Wędkowanie

1) W wodach jeziora Bielin można wędkować przez całą dobę.

2) Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3) Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

f) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

4) Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

5) Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

V. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują wymiary ochronne ryb zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, a w szczególności:

- lina              - 25 cm,

- sandacza     - 45 cm,

- siei              - 35 cm,

- suma           - 70 cm,

- szczupaka   - 45 cm,

- węgorza      - 50 cm.

Ponadto w prowadza się wymiar ochronny dla:

- okonia do 15 cm,

- szczupaka powyżej 90 cm.

3. Obowiązują okresy ochronne ryb zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, a w szczególności:

- sandacza od 1 marca do 31 maja,

- siei od 15 października do 31 grudnia,

- suma od 1 stycznia do 31 maja,

- szczupaka od 1 stycznia do 30 kwietnia,

- węgorza od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

- lin - 3szt.

- sum 1 szt.

- szczupak, węgorz , sandacz - 2 szt.

6. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

7. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w “Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

VI. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE

Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące powszechnie przepisy prawa, w tym:

Ustawy:

- prawo wodne,

- o ochronie środowiska,

- o rybactwie śródlądowym,

- prawo o stowarzyszeniach,

- o lasach,

- o ochronie przyrody,

- o ochronie zwierząt.

Rozporządzenia:

- Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

- Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2019 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 29-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-04-2019 14:02