herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu


Uchwała Nr XVII/134/04

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie art- 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje :

§ l Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Nr XXTV/228/96 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu z dnia 03 grudnia 1996 r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l maja 2004 r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik do Uchwały

Nr XVII/l34/2004 Rady Miejskiej

w Moryniu z dnia 27 maja2004r.

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MORYNIU

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu został powołany uchwalą Nr XII/67/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 27.04.1990 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poz. zm.);

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593);

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz.

2255 z poz. zm.);

4. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z poz. zm.);

5. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U-z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z poz. zm.);

6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z poz. zm);

7. Niniejszego statutu.

§2

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą na zasadzie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Moryń.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar administracyjny gminy Moryń.

4. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Gminy Moryń.

§3

Zakres działania Ośrodka określają:

l/ ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawy,

2/ uchwały Rady Miejskiej w Moryniu i zarządzenia Burmistrza Gminy Moryń.

-2-

§4

Podstawowe zadania Ośrodka to:

l/ ochrona poziomu życia osób t rodzin oraz umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

2/ umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a otrzymane świadczenia z pomocy społecznej powinny służyć również umacnianiu rodziny,

3/ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4/ analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5/ pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

osób i rodzin.

§5

Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§6

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Kierownika pracownik.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Morynia, który jest Jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Kierownik Ośrodka jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu prawa pracy,

§7

Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

-3-

§8

W Ośrodku funkcjonują następujące stanowiska pracy:

1. Starszy pracownik socjalny działający w rejonie I (Witnica, Bielin, Gądno, Przyjezierze, Dolsko).

2. Starszy pracownik socjalny działający w rejonie II (Moryń, Klępicz, Mirowo, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Młynary).

3. Stanowisko d/s obsługi systemu informatycznego.

4. Stanowisko d/s spraw świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych.

5. Opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze - 2 osoby.

§9

Obsługę finansowo-księgową oraz sprawy kadrowe Ośrodka prowadzi Urząd Miejski w Moryniu.

§10

Ośrodek gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia komunalnego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§11

Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy Moryń dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

§12

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§13

1. Ośrodek wykonuje swoje zadania przy pomocy fachowej kadry - pracowników socjalnych oraz kadry pomocniczej - opiekunek.

2. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje

określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz

Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania

i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

.4.

§14

Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka określają: Regulamin Organizacyjny i Regulamin Wynagradzania zatwierdzony przez Burmistrza oraz Regulamin Pracy ustalony przez Kierownika Ośrodka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 07:52