herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/135/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy


Uchwała Nr XVII/135/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 maja 2004r

w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy

z Amt Joachimsthal - Niemcy.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 12a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§1. Gmina Moryń przystępuje do współpracy z Amt Joachimsthal.

§2. Cele i zakres współpracy pomiędzy miastami określa umowa o współpracy stanowiąca załącznik nr1 niniejszej uchwały.

§3. Występujące koszty związane z nawiązaną współpracą pokrywane będą ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy w pozycji promocja gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                  do Uchwały Nr XVII/135/2004

                                                                                  Rady Miejskiej w Moryniu

                                                                                   z dnia 27 maja 2004r


 

UMOWA

o współpracy partnerskiej

między Amt Joachimsthal -Niemcy, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pana Dietera Ehm.

a

gminą Moryń (Województwo Zachodniopomorskie), Rzeczpospolita Polska, reprezentowaną przez Burmistrza Pana Jana Marandę.

§ 1. Burmistrz Morynia oraz Dyrektor Urzędu Joachmisthal popierają współpracę partnerską, szczególnie w dążeniu do nawiązania i zacieśnienia współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarczej i społecznej.

§ 2. Strony deklarują wzajemną współpracę w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty, turystyki, kultury i sportu, ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Strony umowy dążyć będą do bezpośredniej wymiany kontaktów i doświadczeń pomiędzy odpowiednimi instytucjami, zakładami, organizacjami, itp.

§ 3. W zakresie komunalnej współpracy gospodarczej Strony Umowy zobowiązują się do:

 1. wzajemnej wymiany informacji o działalności zakładów gospodarki komunalnej,

 2. ułatwiania nawiązywania kontaktów gospodarczych,

 3. wspierania działań na rzecz wzajemnej wymiany pracowników.

§ 4.W zakresie turystyki Strony umowy podejmą następujące działania:

 1. promowanie walorów turystycznych,

 2. promowanie usług turystycznych i podmiotów je świadczących,

 3. wymiana doświadczeń i umożliwianie kontaktów podmiotom turystycznym.

§ 5. Strony umowy popierać będą współprace w dziedzinie kultury i sportu poprzez:

 1. rozwijanie współpracy między klubami sportowymi, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych,

 2. organizację wspólnych imprez sportowych,

 3. organizację wspólnych kontaktów i wypoczynku dzieci i młodzieży - wymiany wakacyjne,

 4. wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, artystami i pracownikami kultury,

 5. organizowanie wspólnych wystaw i koncertów,

 6. rozwój i kultywowanie tradycji ludowej,

 7. organizację nauki języków obcych.

- 2 -

§ 6. Strony podejmą szereg działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Wspólne działania w tym zakresie dotyczyć będą:

 1. wymiany doświadczeń w zakresie ekologii,

 2. edukacji ekologicznej społeczności lokalnych,

 3. podejmowania wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska,

 4. popierania tworzenia obszarów chronionych i pomników przyrody,

 5. innych wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska.

§ 7. Współpraca w zakresie gospodarki komunalnej realizowana będzie poprzez wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w następujących dziedzinach:

 1. gminnych dróg i mostów,

 2. zaopatrzenia w wodę i ciepło,

 3. utylizacji odpadów komunalnych,

 4. gazyfikacji,

 5. innych obiektów komunalnych.

§ 8.1. Umowa jest prawomocna, podpisana przez każdą ze stron.

2. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania (………...2004r.)

§ 9. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, pod koniec każdego roku kalendarzowego.  Amt Direktor

Joachimsthal                                                                            Burmistrz Morynia

Dieter Ehm                                                                                   Jan Maranda

 

 

…………………………., .dnia………………..2004r                                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 08:04