herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/137/2004 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony


Uchwała Nr XVII/137/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27maja2004r.

w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. dz.u. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055 / w związku z art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz.627 z 2001r. Dz.U. Nr 115, poz.1229 z 2002r. Dz.u. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984. Nr 153, poz.1271. Nr 233, poz.l957z 2003r. Dz.u. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.721, Nr 80, poz.717, Nr 175, poz.1693, Nr 162, poz.1568, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124 z 2004r Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464 / Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 w kwotach;

przychody-                                                                                                          91.200zł

wydatki-                                                                                                              91.200zł

zgodnie z załącznikiem nr l,

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik nr l

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Stan funduszu na początek roku                                                                      71.074,-

II. Przychody ogółem                                                                                         20.126,-

w tym:

§ 0690 - różne dochody                                                                                       20.126,-

Ogółem środki dyspozycyjne                                                                               91.200,-

III. Wydatki ogółem                                                                                           86.700

W tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                       37.200,-

( zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

komunalny ch-24.200, zakup oraz remont samochodu

do zbierania odpadów wielkogabarytowych-8.000,

edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań

ekologicznych-5.000)

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                23.500

(gminny plan gospodarki odpadami i program ochrony

środowiska-13.500,likwidacja dzikich wysypisk-4.000,

opłaty za składowanie odpadów komunalnych segregowanych

-5.000,opłaty za korzystanie ze środowiska-1.000)

§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie                                   26.000,-

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych (oczyszczalnia ścieków w Bielmie-11.000,

dokumentacja i monitoring składowiska odpadów

komunalnych-15.000)

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku                                           4.500,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 08:10