herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/138/2004 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Moryń w sprawie statutów jednostek pomocniczych

Uchwała Nr XVII/138/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Moryń w sprawie statutów jednostek pomocniczych

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz, 1055), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Określa się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych:

1. konsultacje przeprowadza się w poszczególnych jednostkach pomocniczych na zebraniach mieszkańców (zebrania wiejskie, ogólne zebranie mieszkańców);

2. zebrania mieszkańców zwoływane są przez sołtysów, Przewodniczącego Zarządu Osiedla -

w terminie 21 dni od dnia wystąpienia Burmistrza z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji;

3. sołtys, Przewodniczący Zarządu Osiedla powiadamia Burmistrza o wynikach konsultacji w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/138/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

Z dnia 27 maja 2004r.

Zgodnie z art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania sołectw określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Art. 5a ww. ustawy wskazuje, iż zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określa uchwała rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 08:12