herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XVII/139/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku


Uchwala Nr XVII/139/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

zdnia27maja2004r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku

Zespołu Szkół w Moryniu.

Na podstawie art. 18. ust. 2pkt. 9 lit, "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę do kwoty 140,000,- (słownie; sto czterdzieści

tysięcy złotych) na termomodernizację budynku Zespołu Szkól w Moryniu.

2. Zabezpieczenie spłaty pożyczki określi umowa,

3. Źródłem spłaty pożyczki będą oszczędności w kosztach ogrzewania budynku, a także dochody budżetu gminy.

§ 2. l. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik Nr l, określający harmonogram spłaty pożyczki,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik Nr I

do Uchwały Nr XVII/139/2004

z dnia 27 maja2004r

HARMONOGRAM

spłaty pożyczki zaciągniętej przy założeniu spłaty w okresie 36-ciu miesięcy i miesięcznej płatności raty wraz z odsetkami.

w tys.

Rok

Saldo

Premia

Raty

Odsetki

Razem

Do

Uwagi

termo-

R+0

spłaty

moderni-

zacy.jna

2004

140,00

35

11,67

3,50

15,17

93,33

I - IV rata

2005

93,33

X

35

5,95

40,95

58,33

V-XVI rata

2006

58,33

X

35

3,25

38,25

23,33

XVII - XXVIII rata

2007

23,33

x

23,33

0,67

24,00

0

XXIX-XXXVI rata

RAZEM

X

35

105

13,37

118,37

X

Do spłaty: 105 tys zł. + 13,37 tys. zł. =118,37 tys. zł.

UWAGA!

Premia termo modernizacyjna stanowi umorzenie 25% wartości kredytu i pomniejsza saldo zadłużenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 08-06-2004 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2004 08:13